• Domov
  • Pregled izdatkov s področja kulture in civilne družbe

Vlada RS je 9. 6. 2016 ustanovila delovno skupino za pripravo pregleda izdatkov sektorja država na področju kulture. Naloge skupine so bile priprava analize stanja izdatkov v Sloveniji, mednarodna primerjalna analiza, analize učinkov oziroma rezultatov dosedanjih ukrepov, projektov, programov po posameznih področjih, določitev prioritetnih ukrepov in programov ter projektov, oblikovanje nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami in učinki ter zahtevanimi spremembami zakonodaje, ki bodo vodile k zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Osnovni namen pregleda izdatkov je bil identifikacija predlogov ukrepov, ki so bili izbrani na podlagi narejene analize in primerjave izdatkov. Dokument zajema izdatke s področja kulture in civilne družbe državnega proračuna in proračunov občin ter RTV-ja. Časovna vrsta za pripravo mednarodne primerjave je obdobje med leti 2008 in 2015, oziroma glede na razpoložljivost podatkov. Osnova za pripravo mednarodne primerjave javnih izdatkov je klasifikacija COFOG. Poleg članov delovne skupine, ki so predstavniki vladnih resorjev in Urada za makroekonomske analize in razvoj, sta v skupini kot tehnična pomoč sodelovala tudi strokovnjaka Evropske komisije iz Službe za podporo strukturnim reformam.

Vlada RS se je 11. 5. 2017 seznanila s Poročilom, ki ga najdete tukaj.