• Domov
  • Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.

Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, določa vsebino, način, pogoje in pogostost izvajanja dimnikarskih storitev pregledov in čiščenja malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritev emisij dimnih plinov, in pregledovanja pomožnih naprav zaradi zagotavljanja kakovosti zraka, požarne varnosti, varstva zdravja in življenja ljudi in racionalne rabe goriv ter razmejitev izvajanja nadzora inšpekcij.

Osnutek uredbe naslavlja oskrbo malih kurilnih naprav s pripadajočimi napravami in prostori, ki so povezani z obratovanjem male kurilne naprave in opredeljuje posamezne dimnikarske storitve, pri čemer podrobneje opredeljuje postopke vezane na prve, redne, ponovne ter izredne preglede, čiščenje naprav ter prve, občasne, ponovne in izredne meritve emisij dimnih plinov v zrak.

Uredba lokalnih skupnosti neposredno ne naslavlja, razen v delu, ki se nanaša na kurilno sezono.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.