• Domov
  • Partnerstvo za digitalno tranzicijo Urbane Agende za EU

V Sofiji, Bolgarija, je potekalo 2. srečanje Partnerstva za digitalno tranzicijo Urbane Agende za EU. Na srečanju so bila identificirana ozka grla in težave na posameznih področjih, ki so bila na prvem sestanku razdeljena po delovnih skupinah. Partnerstvo je pripravilo tudi izhodišča za aktivnosti in priporočila, kako prepoznane izzive nasloviti.

Naloga partnerstva je pripraviti Akcijski načrt do konca letošnjega leta, ki bo skozi široko, vse-evropsko javno obravnavo usklajen z evropskimi mesti in z Evropsko Komisijo. Akcijski načrt naslavlja več vsebinskih področij, ki so ključna za digitalno tranzicijo mest in občin iz treh perspektiv:

  • kako spremeniti regulativne okvirje (predpise na EU, nacionalnih in lokalnih ravneh)
  • kako v novem finančnem obdobju bolje financirati projekte
  • in kako izboljšati znanje in veščine uporabnikov finančnih mehanizmov ter zavezancev regulativnih okvirjev.

Koordinatorji posameznih delovnih skupin bodo v prihodnjem tednu ali dveh pripravili zapise razprav z identificiranimi problemi in osnutki rešitev. Gradiva bodo dostopna v Sekretariatu SOS. Aktivno sodelovanje pri sooblikovanju teh dokumentov je izredno pomembno, saj s tem usmerjamo prihodnje evropske politike in programe sofinanciranja. Aktivacija občin in mestnih občin je zato res potrebna. Da bi spoznali izhodiščno stanje na področju kompetenc smo vas povabili k izpolnitvi vprašalnika, prosimo, izpolnite ga vsi zaposleni in funkcionarji v vseh občinah in mestnih občinah.

Srečanja sta se v imenu SOS udeležili Saša Kek in dr. Urška Starc Peceny.