• Domov
  • Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave v medresorski obravnavi

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

Uredba določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg, določa opis razumnih alternativnih možnosti, opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega nadaljnega razvoja brez izvajanja projekta. Uredba določa tudi vsebinske dejavnikov, na katere bo projekt verjetno pomembno vplival. Določa tudi vsebine opisa verjetno pomembnih vplivov na okolje  in uvaja vse faze posega od gradnje do obstoja projekta, vključno z rušilnimi deli, kjer je to relevantno glede na vrsto projekta.  Večji poudarek deje  tveganju za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (na primer zaradi nesreč ali katastrof) in kumulaciji vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti. Določa tudi vrste pomembnih vplivov, ki jih mora zajeti poročilo o vplivih na okolje in opis metod napovedovanja ali dokazov, ki se uporabljajo za ugotavljanje in presojo pomembnih vplivov na okolje, vključno s podrobnimi navedbami težav pri zbiranju zahtevanih informacij

Uredba posebej navaja  tudi pomembne škodljivih vplivov projekta na okolje, ki bi jih lahko pričakovali zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za zadevni projekt in opisu pomembnih škodljivih vplivov projekta na okolje daje večji pomen. Uredba navaja tudi seznam s podrobno navedbo virov, ki se uporabljajo za opise in presojo, vključenih v poročilo. Za obrate tveganja zaradi nesreč in objekte jedrske varnosti določa uporabo že obstoječih informacij ali vrednoten, v uredbo pa se dodaja tudi vsebina presoj vplivov na okolje na podnebje.

Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.6.2017.