• Domov
  • Uspešno oddan projektni predlog SUCCEED

Skupnost občin Slovenije je v tem tednu skupaj z 8 partnerji prijavila projektni predlog SUCCEED (Trajnostno certificiranje zelenih turističnih destinacij v Podonavju) na razpis programa Interreg Podonavje. Projekt vključuje občine, skupnosti občin, dve strokovni organizaciji na tem področju, Univerzo na Dunaju ter Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Odločitvi je botrovalo zavedanje, da v Podonavju najdemo veliko kulturne dediščine  in izjemne naravne danosti, nadgraditi pa je potrebno vodenje in upravljanje s trajnostnim pristopom, da bi ohranjali naravne vire in obenem spodbujali gospodarsko rast. Za načrtovanje in upravljanje z viri pa so odgovorne predvsem lokalne oblasti. Glavni cilj projekta je okrepiti nadnacionalno sodelovanje pri skupnih pristopih k načrtovanju in trajnostnem upravljanju turističnih destinacij, skozi povečanje zmogljivosti za vodenj, koordinacijo in valorizacijo naravnih in kulturnih danosti.  Projekt prinaša poleg tega tudi skupni okvir in orodje za razvoj zmogljivosti ter ocenjevanje. Skozi Zeleno shemo certificiranja v Podonavju pa bomo razvili inovativno metodo za izboljšanje in spodbujanje načrtovanja in upravljanja kulturne in naravne dediščine.