• Domov
  • Vlada mora občinam zagotoviti manko sredstev iz preteklih let

 

Postojna, 20.6.2017 – v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Postojni je potekala redna letna skupščina SOS, ki jo je gostil župan Občine Postojna Igor Marentič. Na skupščini so njeni člani potrdili delovne dokumente in razpravljali o možnih spremembah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Županje in župani so v skupni izjavi zahtevali spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države.

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko pri SVRK in mag. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj sta predstavila razloge in potek predvidene spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Zaradi tehnične prilagoditve, ki jo moramo dokončati do konca tega leta, Sloveniji pripada dodatnih 56 mio. € evropskih sredstev, ki jih bo država usmerila v ustvarjanje pogojev za izvedbo ključnih investicij (drugi tir), v spremenjene predpostavke glede uporabe finančnih instrumentov ter pripravo podlag za dogovor za razvoj regij. Sredstva namenjena dogovorom za razvoj regij v okviru operativnega programa se bodo alocirala predvsem na osnovi predlogov občin znotraj kohezijskih regij, z izjemo predloga države za projekte regijske mobilnosti z močno regionalno komponento. Vlada je že potrdila izhodišča za spremembo Operativnega programa in predvidene prerazporeditve med vsebinami, SVRK pa mora pripraviti spremembo partnerskega sporazuma s kohezijskima regijama ter jo v skladu s sprejetimi izhodišči tehnično uskladi in posredovati v potrditev Evropski komisiji. Vlada je potrdila dodelitev dodatnih pravic porabe v višini 225 mio. €. SVRK predvideva v mesecu juliju formalno vložitev v proceduro na Evropski komisiji, predvideva pa se, da bo potrditev s strani EK podana meseca oktobra 2017.

Dr. Ivan Žagar je izpostavil, da je sprememba Operativnega programa z vidika lokalnih skupnostih bila nujna zaradi dosedanjega slabega črpanja na nekaterih področjih (na kar je bilo opozarjano že ob prvih pogajanjih kohezijskih regij za veljavno perspektivo, vendar brez posluha države), pri tem pa bodo sredstva črpana na 5 prednostnih oseh, kar bo lokalnim skupnostim omogočilo, da uresničijo vsaj del razvojno – investicijske zaveze, ki jo je sicer sprejela država v odnosu do Evropske komisije (npr. izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav), za spodbujanje podjetništva, multimodalne urbane mobilnosti naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam in varstvo biotske raznovrstnosti. Županje in župani so v razpravi sicer pozdravili prepotrebno spremembo Operativnega programa, obenem pa opozorili na dejstvo, da prerazporeditev sredstev še vedno ne ustreza dejanskim potrebam na terenu. Ponovno so opozorili na dejstvo, da se bodo čez dobro leto na evropskem nivoju že pričela pogajanja za novo perspektivo, pri usklajevanju katere pa morajo lokalne skupnosti, ki so gonilo razvoja v državi, imeti bolj prepoznano partnersko vlogo. Zardi finančne podhranjenosti preteklih nekaj let namreč ne bo mogoče računati na investicije, ki bi jih lahko financirale občine same.

Županje in župani so v skladu z razpravo oblikovali skupno izjavo, v kateri zahtevajo spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države (SKUPNA IZJAVA Z ZAHTEVAMI ŽUPANJ IN ŽUPANOV).

Galerija slik