• Domov
  • Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

Obveščamo vas, da je 5. 8. 2017 začel veljati Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. Objavo tega pravilnika v Uradnem listu RS dobite na povezavi tukaj.  

Na spletni strani MGRT so objavljena tudi navodila za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v RS. Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni veljavni obrazec 1 – Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji in priložiskenirana dokazila in listine kot navedeno v obrazcu. Za vsa pojasnila in vprašanja se lahko obrnete na Tanjo Bajec (01 400 35 16) in Marjeto Petrač (01 400 35 07).

Ob tem je posebno pozornost potrebno posvetiti četrtemu odstavku 62. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. L. RS, št. 62/16), ki pravi, da morajo izvajalci pogrebne dejavnosti uskladiti svojo dejavnost z določili zakona in podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi tega zakona v enem letu od uveljavitve zakona. Nov pogrebni zakon je začel veljati 15.10.2016 kar pomeni, da morajo podjetja uskladiti svojo dejavnost do 15.10.2017.