Z novim Zakonom o prijavi prebivališča, se za pravne osebe in posameznike, ki se ukvarjajo z nudenjem prenočitev, spreminja sistem poročanja o gostih ter tudi poročanja Statističnemu uradu RS in občinam.

Glavna novost je, da tisti gostitelji, ki morajo po določbah Zakona o gostinstvu svoj nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov (ta bo vzpostavljen 1. decembra 2017), več institucijam (policiji, Statističnemu uradu RS ter občinam) poročajo na enem mestu, to je preko aplikacije na spletni strani AJPES-a.

Dodatne informacije za gostitelje so na voljo na spletni strani Policije.

NAPOTKI GOSTITELJEM

GOSTITELJ JE LAHKO:

 • pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
 • samostojni podjetnik posameznik;
 • posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
 • sobodajalec;
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki gostom nudi nastanitev v nastanitvenem obratu za prenočevanje;
 • stanodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod in zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki znotraj svoje dejavnosti posameznikom nudijo nastanitev in so vpisani v Poslovni register Slovenije);
 • bolnišnica in drug zdravstveni zavod, če nastani oziroma sprejme na zdravljenje tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Nastanitveni obrati so po Zakonu o gostinstvu vsi tisti obrati, ki gostom nudijo nastanitev. To so hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi in marine, prostori za goste pri sobodajalcih ter kmetije, ki nudijo gostom nastanitev.

Gostitelji morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije. Nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, morajo gostitelji vpisati v  Register nastanitvenih obratov (od 1.12.2017 dalje). Oba registra vodi AJPES.

GOSTITELJ PRIDOBI KATEGORIZACIJO NASTANITVENEGA OBRATA.

To stori na tej povezavi.

KNJIGO GOSTOV LAHKO VODI:

 • v elektronski ali
 • v fizični obliki.

Elektronska knjiga gostov je računalniški program (aplikacija), ki ga uporablja gostitelj. Gostitelj, ki je zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, bo podatke iz knjige gostov poročal prek spletne aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a. Informacije so voljo na spletni strani AJPES in na spletni strani Policije.

 

Fizično vodena knjiga gostov je sestavljena iz posameznih listov A4-formata, ki se vlagajo v posebno mapo ali so vezani v knjigo, strani listov pa so označene z zaporednimi številkami. Obrazec fizične knjige gostov je določen v prilogi, ki je sestavni del Pravilnika o prijavi in odjavi gostov.

Vse rubrike v knjigi gostov morajo biti izpolnjene čitljivo in natančno. Podatki morajo biti prepisani iz uradne javne listine gosta (identifikacijski dokument).

DOLŽNOSTI IN PRAVICE GOSTITELJA:

 • gosta mora prijaviti ne glede na trajanje nastanitve, in sicer najpozneje v 12 urah po prihodu;
 • za točnost podatkov ima pravico vpogledati v uradno javno listino gosta;
 • vpisati mora rojstni datum, državljanstvo in spol;
 • vpisati mora številko in vrsto identifikacijskega dokumenta;
 • zaradi oddaljenosti od policijske postaje lahko policija določi daljši rok za prijavo ali odjavo gosta (največ tri dni);
 • policistom in pristojnim organom mora omogočiti vpogled v evidenco gostov in jim razkriti podatke v njej;
 • pri obrazcu iz fizične knjige gostov mora biti pozoren na podpis gosta ter podpis in žig policistov ob prijavi gostov na policijski postaj. Podpisan in žigosan obrazec hrani v svoji knjigi gostov. Navedeno iz te alineje velja za gostitelja, ki ni zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov.

Če gostitelj ni zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov, o gostih poroča na dva načina:

TURISTIČNA TAKSA

S TURISTIČNO TAKSO POVEZANE OBVEZNOSTI:

 • turistična taksa je pristojbina za prenočevanje na turističnem območju;
 • obveznost plačila turistične takse nastane s koriščenjem storitve prenočevanja;
 • gostitelj jo obračuna v imenu in za račun občine, in sicer hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja turista;
 • gostitelj jo mora plačati tudi, če so njegovi gostje deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.

ZAVEZANEC ZA TURISTIČNO TAKSO JE LAHKO:

 • pravna oseba;
 • samostojni podjetnik posameznik;
 • sobodajalec ali
 • kmet,
 • upravljavec marin, če turistom omogoča prenočevanje.

POLEG STANODAJALCEV MORAJO TURISTIČNO TAKSO PLAČATI TUDI:

 • državljani Republike Slovenije in tujci – turisti, ki zunaj kraja stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja;
 • lastniki počitniških hiš ali stanovanj oziroma lastniki turističnih apartmajev, v katerih ne poteka registrirana turistična dejavnost prenočevanja (letni pavšal je odmerjen z odločbo).

DO OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE SO UPRAVIČENI:

 • otroci do sedmega leta starosti;
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
 • invalidi oziroma osebe s telesno okvaro;
 • otroci in mladostniki s posebnimi potrebami;
 • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva, vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti znotraj svojih rednih aktivnosti;
 • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;
 • osebe, ki so na začasnem delu in v gostinskem obratu neprekinjeno prebivajo več kot 30 dni;
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, in sicer na podlagi veljavne članske izkaznice.

DO DELNEGA PLAČILA (50 %) TURISTIČNE TAKSE SO UPRAVIČENI:

 • osebe od sedmega do 18. leta starosti;
 • turisti, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij in prenočujejo v mladinskih prenočiščih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
 • turisti v kampih.

DOLŽNOSTI IN PRAVICE GOSTITELJA

Gostitelj mora v knjigi gostov voditi tudi podatke za namen obračuna turistične takse, razlog oprostitve oziroma delnega plačila, znesek polne turistične takse, ki je predpisana v občini, v kateri se nahaja nastanitveni obrat in število posameznih turističnih taks.

Gostitelj podatke za obračun in plačilo turistične takse, skupaj z drugimi podatki iz knjige gostov, posreduje preko aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a. Plačilo izvede, kot je določeno v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (obračunano turistično takso nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine) in odloku občine.

DO PLAČILA PAVŠALNE TURISTIČNE TAKSE SO UPRAVIČENI:

 • lastniki počitniške hiše, stanovanja oziroma turističnega apartmaja, v katerem ne poteka registrirana turistična dejavnost prenočevanja. Plačati jo morajo na podlagi odločbe občinske uprave občine, in sicer najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

Gostitelj mora tudi:

 • enkrat mesečno poročati podatke za statistične namene preko aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a;
 • poravnati obveznosti v pristojnosti FURS-a.

POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA ZAKONODAJE

Neupoštevanje zakonodaje obravnavata policija in občinska inšpekcija, ki sta pristojni za sankcioniranje kršiteljev.

PREKRŠKI IN GLOBE, ZA KATERE JE PRISTOJNA POLICIJA

Prekrški:

 • gostitelj gosta ne vpiše v knjigo gostov;
 • gostitelj v knjigo gostov ne vpiše vseh podatkov ali ti niso točni;
 • gostitelj ne sporoči podatkov iz knjige gostov.

Globe za te prekrške:

 • gostitelj, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in posrednik pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja plačata od 1500 do 4000 evrov;
 • odgovorna oseba gostitelja in posrednika pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja ter gostitelj posameznik, ki je sobodajalec ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sprejema goste na prenočevanje, plačata od 500 do 1500 evrov.

Prekrški:

 • gostitelj gosta v knjigo gostov ne vpiše v predpisanem roku;
 • gostitelj ne preveri resničnosti danih podatkov;
 • gostitelj ne sporoči točnih podatkov iz knjige gostov oziroma tega ne stori v predpisanem roku.

Globe za te prekrške:

 • gostitelj, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in posrednik pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja plačata od 1000 do 2000 evrov;
 • odgovorna oseba gostitelja in posrednika pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja ter gostitelj posameznik, ki je sobodajalec ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sprejema goste na prenočevanje, plačata od 400 do 1200 evrov.

Prekršek:

 • oseba, ki je pooblaščena za evidentiranje podatkov, v knjigo gostov ne vpiše točnih podatkov, pri čemer je gostitelj dokazal, da je z dolžno skrbnostjo storil vse potrebno, da se v knjigo gostov vpisujejo podatki, kot izhaja iz javne listine.

Globa za ta prekršek:

 • oseba, ki je pooblaščena za evidentiranje podatkov, plača od 200 do 600 evrov.

Prekrški:

 • gostitelj ne vodi knjige gostov;
 • gostitelj ne vodi knjige gostov za koledarsko leto oziroma ne izbriše ali uniči podatkov;
 • gostitelj policistom ali pristojnim občinskim inšpektorjem ne omogoči vpogleda v knjigo gostov.

Globe za te prekrške:

 • gostitelj, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in posrednik pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja plačata od 3000 do 6000 evrov;
 • odgovorna oseba gostitelja in posrednika pri oddajanju nastanitvenih enot gostitelja ter gostitelj posameznik, ki je sobodajalec ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sprejema goste na prenočevanje, plačata od 1000 do 3000 evrov.

Prekrški:

 • tujec se pri pristojni policijski postaji ne prijavi ali odjavi v roku;
 • stanodajalec pristojne policijske postaje ne obvesti o prijavi začasnega prebivališča tujca;
 • lastnik, solastnik oziroma najemnik objekta, v katerem prebiva tujec, slednjega ne prijavi ali odjavi;
 • lastnik, najemnik objekta in tujec ob prijavi ali odjavi ne navedejo točnih podatkov.

Globa za te prekrške:

 • od 200 do 600 evrov.

PREKRŠKI IN GLOBE, ZA KATERE JE PRISTOJNA OBČINSKA INŠPEKCIJA

Prekrški:

 • gostitelj ne obračuna turistične takse;
 • gostitelj ne nakazuje obračunane turistične takse;
 • gostitelj ne vodi evidence turistične takse.

Globe za te prekrške:

 • pravna oseba plača od 4173 do 12.519 evrov;
 • odgovorna oseba plača od 209 do 835 evrov;
 • samostojni podjetnik posameznik plača od 1252 do 4173 evrov;
 • sobodajalec plača od 125,19 do 417,29 evra.

Prekršek:

 • gostitelj do 25. dne v mesecu za pretekli mesec ne predloži izpolnjenega in predpisanega mesečnega poročila o turistični taksi.

Globe za ta prekršek:

 • pravna oseba plača 1460,52 evra;
 • odgovorna oseba plača 417,19 evra;
 • samostojni podjetnik plača 1460,52 evra;
 • sobodajalec plača 417,29 evra.

ZAKONODAJA:

VIR: Zloženka Prijava gosta, ki so jo pripravili PU Kranj, PP Kranjska Gora, Roland Brajič in GPU, SGDP,
Sanja Potušek izdalo pa Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.