• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Obveščamo vas, da je MKGP v javno obravnavo posredovalo osnutek besedila Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 – v nadaljevanju: Uredba) določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja. Najmanjša strnjena površina, za katero se dodeli podpora, je 0,3 ha.

Ministrstvo predlaga naslednji spremembi Uredbe:

-Najmanjša strnjena površina iz 5. točke 5. člena Uredbe oziroma najmanjša površina v eni vlogi, za katero se dodeli pomoč, ostane nespremenjena 0,3 ha, vendar je ta površina lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha.

-Pri zemljiščih, ki so upravičena do podpore, se poleg zemljišč, opredeljenih z vrsto dejanske rabe 1410 – zemljišče v zaraščanju in 1500 – drevesa in grmičevje dodajo zemljišča, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. Pri odpravi zaraščanja na teh zemljiščih, ki so po namenski rabi kmetijsko zemljišče, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč pa so opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, je treba v skladu z določbami Zakona o gozdovih priložiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije.

Besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do 18. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.