• Domov
  • Portal za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine – poziv k oddaji kontaktnih podatkov

Obveščamo vas, da bo portal za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine dostopen jutri, 1. februarja 2018. Vmesnik je razvil LUZ d.d. po naročilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Za dostop do vsebine bo potrebna prijava. Kontaktnim osebam na občinah bomo iz Skupnosti občin Slovenije po elektronski pošti poslali podatke za dostop (naslov, uporabniško ime in geslo).

Prosimo vas, da nam sporočite kontaktno osebo v vaši občini za dostop do podatkov o nočitvah, preko obrazca na spletu, na tej povezavi.

 

PRIPOROČILO: Podatke snemajte drugi dan v mesecu za pretekli mesec.

Glede na obveznost poročanja dnevnih podatkov zavezancev o gostih in prenočitvah najpozneje v 12 urah po prihodu gosta, se lahko zgodi, da bodo zavezanci poročali tudi še prvi dan v naslednjem mesecu. Ti podatki bodo s strani AJPES-a na voljo šele naslednji dan, torej drugega v mesecu. Šele takrat bodo z gotovostjo zajeti vsi podatki za pretekli mesec.

Obrazložitev

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Kot ste seznanjeni, je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 AJPES vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate. Zavezanci morajo obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. Več: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno.

Sistem eTurizem

AJPES je vzpostavil tudi nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Obveznost dnevnega poročanja za obstoječe zavezance je s 1. v mesecu po vpisu v RNO. Torej  za vse zavezance, ki so se vpisali v RNO decembra, je obveznost poročanja preko sistema eTurizem pričela veljati že z januarjem. Za nove gostitelje prične obveznost veljati z dnem vpisa v RNO. Več: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno.

Prehodno obdobje

V prehodnem obdobju (od 1.1.2018 do 28.2.2018) boste občine torej prejemale podatke od zavezancev po dveh poteh. Od že vpisanih v RNO preko sistema eTurizem -> na portalu za distribucijo podatkov za občine, od zavezancev, ki še niso vpisani pa kot doslej. Kateri zavezanec je že vpisan in od kdaj lahko preverite v registru, ki je javno dostopen (potrebna je prijava). Povezava na RNO je sledeča: https://www.ajpes.si/RNO/Ajpes.RNO/RNO/vstop (zgoraj desno, rumeno polje – prijava). V registru RNO lahko v zavihku napredno iskanje izberete prikaz podatkov po posameznih občinah.

Portal za distribucijo podatkov eTurizem za občine

Občine boste prejele podatke iz sistema eTurizem o nočitvah na portalu za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine. Podatki za pretekli mesec bodo na razpolago vsakega prvega v mesecu najkasneje od 12:00 ure dalje.

 

Podjetja, ki ste jih sporočili, da vam zagotavljajo informacijsko podporo (to so: Cadis d.o.o, info@cadis.si; Arctur d.o.o., info@arctur.si; družba Grad d.d., info@grad.si; SAOP d.o.o., info@saop.si in Pronet d.o.o., info@pronet-kr.si) smo 12.1.2018 iz Skupnosti občin Slovenije obvestili po elektronski pošti obvestili o izbranem izvajalcu MGRT in jim poslali podatke o kontaktni osebi na LUZ d.d. z namenom, da se glede prevzema podatkov za občine, ki ji zagotavljajo storitve informacijske podpore vezane na turistične takse lahko dogovorijo o tehničnih podrobnostih.

Način plačila turistične takse za zavezance ostaja enak. Turistična taksa je določena v 4. poglavju Zakona o spodbujanju razvoja turizma, višine v posamezni občini pa so določene z občinskimi predpisi (odloki in sklepi). Ker v Sloveniji ne obstaja register oz. uradna evidenca, kjer bi se zbirale višine turističnih taks v posameznih občinah ter posebnosti oprostitev določene z občinskimi predpisi, je bil avtomatičen izračun turistične takse za vse zavezance v Sloveniji s strani AJPES neizvedljiv. 31. člen ZSRT določa, da morajo zavezanci (nastanitveni obrati) voditi evidenco o turistični taksi. Ta se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

Priporočamo občinam, da obvestite svoje zavezance (torej nastanitvene obrate: hotele, motele, hostle, sobodajalce, turistične kmetije,…) o vseh pomembnih informacijah pisno in/ali na spletni strani:

  • o višini in oprostitvah turistične takse v vaši občin (objavite Odlok o turističnih taksah – povezava)
  • o številki posebnega računa vaše občine, na katerega morajo skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
  • o roku, do katerega se morajo vpisati v RNO (do 28.2.2018) in obveznostih poročanja v sistem eTurizem (povezave na AJPES)

 

Dodatna informacija oz. napoved seminarja za občine

Skupnost občin Slovenije načrtuje izvedbo seminarja o pripravi Odlokov o turističnih taksah. Termin izvedbe seminarja je odvisen od postopka sprejetja sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki je v državnozborski proceduri. Včeraj je predlog zakona obravnaval matični Odbor DZ RS za gospodarstvo in predlog soglasno podprl.

Seminar bomo izvedli po sprejetju zakona z namenom, da vam zagotovimo pregled nad vsebinami in dosedanjimi praksami (od nomotehnike do namena oprostitev in nadzora), ki vam bodo prišle prav ob pripravi novih odlokov o turistični taksi ali sprememb obstoječih, vključno z vzorcem odloka.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, kontaktna oseba: Saša Kek, sasa.kek@skupnostobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: