• Domov
  • Zakon o postopkih za podeljevanje koncesij in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

Obveščamo, da sta v državnozborski proceduri:

Poglavitni cilj je prenos določb Direktive 2014/23/EU v slovenski pravni red, ki bi ga bilo treba zagotoviti do 18. 4. 2016. Cilj novega zakona je tudi določiti enotna pravila za postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve, ne glede na vrednost, razen za koncesije na področjih, ki so izvzeta iz uporabe Direktive. Določa se obvezna pripravljalna dejanja, ki jih je potrebno izvesti, da se sprejme odločitev za podelitev koncesije. Pomemben cilj zakona je tudi jasno določiti, kdaj se šteje, da je koncesijsko razmerje vzpostavljeno in da je za vzpostavitev koncesijskega razmerja nujen prenos tveganj na koncesionarja, določiti obvezno obličnost in vsebino koncesijske pogodbe, urediti pravila za izvajanje koncesije s podizvajalci, pravila glede spreminjanja koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo ter prenehanje koncesijske pogodbe. Posebej se urejajo tudi pravila in pogoji za neposredno sklenitev koncesijske pogodbe.

Cilj predlaganega zakona o javno-zasebnem partnerstvu je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo ali investicijsko obnovo opredmetenih osnovnih sredstev ter vzdrževanje in upravljanje teh osnovnih sredstev ter druge infrastrukturne projekte, potrebne za izvajanje javnih storitev. Nadalje je cilj zakona tudi zagotoviti preglednost, konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost postopkov sklepanja ter izvajanja javno-zasebnega partnerstva, varovanje javnega interesa ter zagotovitev, da javni partner vpliva na to, da se predmet javno-zasebnega partnerstva izvaja v javnem interesu.

Vaše pripombe na oba predloga zakona nam lahko posredujete do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: