• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

V Državnem zboru  se obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) – skrajšani postopek, EPA2506-VII. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=47BDCF5EA90ACCB2C1258204003E4960&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc.

Državni zbor ni poslal vabila k oddaji mnenja lokalnim skupnostim.

Državni svet bo predlog zakona obravnaval na 2. seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2018, ob 14. uri, v veliki dvorani na Tomšičevi 5, 1000 Ljubljana. K tej točki dnevnega reda vabijo le Ministrstvo za infrastrukturo.

RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju EZ-1) je začel veljati 22. 3. 2014. Z uveljavitvijo EZ-1 je Republika Slovenija v celoti prenesla tretji energetski sveženj, to je vsebino desetih direktiv in posamezne določbe petih Uredb EU, predvsem glede določitve nadzornega organa in kazenskih sankcij.

Pri izvajanju EZ-1 ni bilo ugotovljenih večjih težav ali pomanjkljivosti. Kljub navedenemu pa so se v obdobju od uveljavitve EZ-1 do sedaj prepoznale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti oziroma spremeniti nekatere določbe EZ-1. Razlogi za novelo EZ-1 so predvsem v:

– neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv):

  • Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz Direktive 2010/31/EU je potrebno dopolniti 336. člen EZ-1 tako, da obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14), ki je izdan na podlagi EZ-1, pa bo v skladu s spremembo zakona dopolnjen s točnimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se dodatna obveznost nanašala.
  • V skladu z 2. členom Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti se z novelo zakona dodaja nov pomen izraza, ki navaja, da „učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje“ pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov. Pomen izraza, ki je določen v direktivi, je manj zahteven kot je bilo to preneseno v EZ-1. Ker so analize pokazale, da je predpisana
    zahteva zaradi ciljev in posledično zahtevanih investicij do leta 2020 v trenutni situaciji postala težko stroškovno opravičljiva, se predlaga uskladitev z zahtevo, navedeno v Direktivi 2012/27/EU.

odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije

  • Osma alineja prvega odstavka 59. a člena EZ je določala, da se kot pravica graditi šteje tudi izjava investitorja, da je vročil lastnikom zemljišča ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske pravice ali stavbne pravice v javno korist v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 59. člena EZ in odločbo pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. EZ-1 v osmi alineji 475. člena določa, da je izkazana pravica graditi, če se kot dokazilo predloži »sklep pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena EZ-1 o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. Glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je potrebno dodati še postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odmene (odškodnine) za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku.

uskladitve s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020(2014/C 200/01)

  • V 372. členu EZ-1 je določeno, da se podpora v obliki zagotovljenega odkupa proizvedene elektrike izvaja za proizvodne naprave z nazivno močjo do 1 MW. EZ-1 je bil sprejet marca 2014, tri mesece kasneje pa je Evropska komisija objavila nove Smernice za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020(2014/C 200/01), kjer je prag za zagotovljen odkup omejen za elektrarne z močjo do 500 kW. Smernice v 125. točki določajo, da se pomoč lahko podeli le kot premija poleg tržne cene, pri čemer proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu, če je moč proizvodne naprave 500 kW ali več. Republika Slovenije se je zavezala, da bo v Energetskem zakonu pogoj za zagotovljen odkup
    uskladila s Smernicami, in moč elektrarn, ki želijo pridobiti zagotovljen odkup za proizvedeno električno energijo znižala iz 1MW na 500 kW. Glede na navedeno se z novelo zakona predlaga spremembo prve alineje prvega odstavka 372. člena EZ-1, kjer se besedilo »1 MW« nadomesti z besedilom » 500 kW«. Pri tej spremembi gre za spremembo EZ-1, ki jo je potrebno nujno izvesti, saj gre za izpolnitev zaveze iz 11. točke odločbe Evropske komisije.