• Domov
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nove predloge za izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) obvešča, da je pričelo s postopki priprave novih predlogov za vključitev v INOP, za obdobje izvajanja 2018 – 2022, na
sledečih prednostnih oseh:
– Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Okvirna višina sredstev je 280.000 EUR.
– Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okvirna višina sredstev je 5.726.000 EUR.

Ob tem pozivajo, da na tem obrazcu najkasneje do petka, 9. 2. 2018 do 14. ure, posredujete predloge načrtov izbora operacij, ki sodijo na vsebinsko področje dela MIZŠ in
so del prioritet ene od navedenih prednostnih osi.

MIZŠ bo ustreznost prejetih predlogov obravnaval iz vidika:
– skladnosti s cilji prednostne osi in prednostne naložbe OP2014–2020,
– prispevka k rezultatom prednostne osi in prednostne naložbe OP2014-2020,
– skladnosti s kazalniki na ravni posameznega specifičnega cilja OP 2014-2020,
– skladnosti s predvidenimi upravičenci in ciljnimi skupinami,
– skladnosti predvidene finančne konstrukcije glede na razpoložljive oz. proste pravice porabe na posameznih prednostnih naložbah,
– skladnosti s pravili državnih pomoči,
– skladnosti s pravnimi podlagami za neposredno potrditev operacije,
– skladnosti oziroma morebitno umeščenostjo predloga v že potrjeni izvedbeni načrt.

Prejete predloge bo MIZŠ obravnaval iz vsebinskega vidika ter na podlagi navedenih ustreznosti in vsebine, sprejel eno do spodnjih odločitev:

1. skladno s 3. odstavkom 19. člena Uredbe, prejete predloge, ki po vsebini ne sodijo med prednostne naložbe, kjer je neposredno vključen MIZŠ, posredoval ministrstvom, ki so
neposredno vključena v izvajanje posamezne prednostne naložbe;
2. na podlagi prejetih predlogov, ki izpolnjujejo vse pogoje, ocenil ali so vsebine ustrezno zajete v že potrjenem INOP,
3. na podlagi prejetih predlogov, ki izpolnjujejo vse pogoje in niso zajete v že potrjenem INOP ter ob upoštevanju okvirno razpoložljivih pravic porabe dopolnil že načrtovane
NIO na prednostnih naložbah ter skupen predlog posredoval na Organ upravljanja.

 

Trenutni seznam načrta izbora operacij, ki so vključene v potrjen INOP za obdobje 2016-2020 in jih je predlagal MIZŠ, je na voljo na http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/sklep-inop-7-1-17-11-2017.pdf (glej Tabela 6b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje sumarni pregled potrjenih NIO in skupno ocenjeno vrednost EU dela v letih 2016-2020).

Skladno z navedenim, vas vljudno pozivamo, da svoje predloge za vključitev v INOP pošljete na elektronska naslova gp.mizs@gov.si, tatjana.pezdir@gov.si in maja.gluecks@gov.si najkasneje do petka, 9. 2. 2018 do 14. ure. Naknadno posredovanih predlogov MIZŠ ne bo upoštevalo.


Nazadnje posodobljeno: