• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Obveščamo vas, da je bil 12.2.2018 v javno obravnavo posredovan predlog sprememb in dopolnitev  Uredbe o  ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Spreminjajo oz. dopolnjujejo se 10.d, 10.e, 14., 16., 17., 19., 20., 36., 51. in 53. člen uredbe, doda se nov 53.a člen.

S temi spremembami in dopolnitvami se bolj natančno opredeli, kateri distributerji imajo obveznost voditi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, in poročati o tem ministrstvu. Popravlja se napaka v 10.e členu. Sklicevanje na predpise, ki so prenehali veljati, se nadomešča s sklicevanjem na veljavne predpise, ustrezno se popravijo kazenske določbe. Črtajo se določbe o tistih obveznostih izvajalcev javne službe, ki jih urejajo drugi predpisi o odpadkih. Črtajo se zahteve za opremljenost zbirnega centra in centra za ravnanje s komunalnimi odpadki ter obveznost izvajalca javne službe glede izločanja odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov, ker gre za normative za opravljanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in javne službe obdelave komunalnih odpadkov ter nalogo, ki se izvaja v okviru javne službe, te vsebine pa že urejata Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in Uredba o odlagališčih odpadkov.

Prosimo vas, da pripombe in predloge pošljete do 23. 2. 2018 na naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.