• Domov
  • Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki je pripravljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena gradbenega zakona.

Uredba je sestavljena iz:

Uredba in obe prilogi bodo združeni v besedilo, ki bo objavljeno v Uradnem listu RS, smernice pa bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Uredba združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ). Z izrazom »klasifikacija« uredba na temelju statistične standardne klasifikacije objektov (CC-SI) objekte klasificira na različne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov – novo vrsto objektov, ki jih je uvedel Gradbeni zakon. Podobno kot do sedaj se objekti »razvrščajo« glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Ker se zakonodajne rešitve pri naj zahtevnih in zahtevnih objektih niso bistveno spremenile, se tudi mejne vrednosti od sedanjih rešitev ne razlikujejo veliko. Večje so razlike pri meji med nezahtevnimi in enostavnimi objekti, kjer gradbeni zakon tudi pri gradnji nezahtevnih objektov na gradbišče uvaja kompetentno osebo – izvajalca ali nadzornika. Osnutek uredbe po načelu sorazmernosti in medsebojne primerljivosti ter uravnoteženosti uvaja manjše število pragov. Uredba določa pravilo, kako se glede zahtevnosti razvrščajo objekti, ki sestavljajo en projekt, posebej z vidika dovoljevanja in ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti.

Vaše pripombe in predloge na osnutke nam lahko posredujete do četrtka, 12.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.