• Domov
  • Participatorni proračun v nov cikel

Občini Ajdovščina in Komen, kot najuspešnejša primera, letos končujeta z izvedbenim delom participativnega proračuna, ki sta ga med prvimi občinami v Sloveniji lansirali v letu 2016. V okviru dvoletnih proračunov je tako bilo v Ajdovščini izvedenih 31 projektov v skupnem obsegu 360.000 €, v Komnu pa 22 projektov v skupnem znesku 120.000 €, ki so jih predlagali in z glasovanjem izbrali občani neposredno. Večinoma je šlo za investicije v infrastrukturo, ki služi skupnosti, bilo pa je tudi nekaj t.i. mehkih vsebin. Tako so se uredila vaška jedra, rekreativne površine, posodobile avtobusne postaje, uredili prostori za druženje, pa tudi izdelali turistični vodniki, postavile usmerjevalne table do znamenitosti in uredile spominske sobe znamenitim krajanom.

Ker pa participatorni proračun pomeni kontinuirano izvajanje pa se hkrati z zaključkom prejšnjega cikla pripravlja tudi na naslednji cikel. Obe občini bosta tako letos izvedli že drugi cikel zbiranja predlogov občanov in odločanja. Ajdovščina, ki participativni proračun izvaja pod nazivom Moja pobuda, bo pričela z javnimi posveti že prihodnji teden, predlogi pa se bodo zbirali do 6.5.2018. Kot v prvem ciklu bodo tudi tokrat o projektih občani odločali z glasovanjem, župan in občinski svet pa sta se trdno zavezala k spoštovanju volje občanov celo z vpisom obveze izvajanja participativnega proračuna v občinski statut.

Velja poudariti, da participatorni proračun ne sme in ne more biti razumljen le kot nov administrativni postopek, ki bo dan v uporabo ljudem. Prazen administrativni postopek bo realiziral obljubljene učinke le v zelo omejeni obliki. Pravi potenciali participatornega proračuna bodo realizirani takrat, ko se bo okoli njega zgradila in organizirala skupnost občanov. Praksa tudi kaže, da PP deluje bolje, kadar zasleduje specifične cilje, ki jih v idealnem primeru ravno tako sooblikuje skupnost. Ti cilji so lahko čim večja vključenost, čim višja udeležba, čim višja kvaliteta predlogov itd. Noben od teh ciljev se ne dosega sam od sebe, ampak je potrebno organizirati aktivnosti, ki bodo te cilje zasledovale. (Pripravil: Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo)