• Domov
  • Slavnostni podpis izrednega članstva Združenja direktorjev občinskih uprav v SOS in 21. seja predsedstva SOS

Šentjur, 16.3.2018 – v prostorih Razvojne agencije Kozjansko je danes potekal slavnostni podpis pristopa Združenja direktorjev občinskih uprav k Skupnosti občin Slovenije kot izredni člani. Listino je v imenu Združenja  direktorjev občinskih uprav podpisal predsednik, mag. Iztok Mori. Statut Skupnosti občin Slovenije namreč omogoča ob rednih in častnih članih SOS tudi izredno članstvo za javne zavode, javna podjetja, združenja, ki delujejo v javnem interesu in druge osebe javnega prava. Združenje direktorjev občinskih uprav je na zboru članov dne 1. 2. 2018 v Krškem potrdilo izredno članstvo v Skupnosti občin Slovenije.

»Vez sodelovanja je izjemnega pomena, saj gre pri članih Združenja direktorjev in tajnikov občin za strokovno zelo usposobljene posameznike in posameznice, ki s svojimi izkušnjami lahko doprinesejo ogromno k razvoju lokalne samouprave. Povezovanje strokovnega kadra znotraj SOS ustvarja dodano vrednost tudi za občine članice SOS preko deljenja izkušenj, strokovnih nasvetov in dobrih praks. Zato smo včlanitve združenja izjemno veseli«, je ob slavnostnem podpisu včlanitvene listine povedal Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije.

V nadaljevanju je potekala 21. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Osrednja tema seje je bila prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, prenos inšpekcijskega nadzora na občine na podlagi nove gradbene zakonodaje in Zakon o gasilstvu.

Prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS) je županjam in županom predstavila Blanka Bartol, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ki je povedala, da gre za temeljni strateški prostorski dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za usklajevanje sektorskih politik. Od njenega sprejema leta 2004 se je zgodilo veliko sprememb, ki so vplivale na prostor, na razvoj v prostoru in prostorske procese v državi, ki odstopajo od prvotno začrtanih usmeritev. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor že v letu 2013 pristopilo k prenovi strateškega dokumenta skozi javne posvete, na katerih so sodelovali tudi predstavniki občin. Obravnavala so se izhodišča za prenovo, analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, vizijo in dolgoročne cilje prostorskega razvoja. Ministrstvo za okolje in prostor je strategijo pripravilo do te mere, da jo je mogoče v kratkem posredovati v javno razpravo, v kateri bo sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije.

Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja je predstavila prenos inšpekcijskega nadzora na občine na podlagi nove gradbene zakonodaje. Novi Gradbeni zakon (GZ), ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018 in bo nadomeščal Zakon o graditvi objektov, ki predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji, uvaja več bistvenih novosti, ki jih nova grabna zakonodaja vpeljuje v postopek graditve objektov. Tako se npr. termin ”soglasja”, v novi gradbeni zakonodaji preimenuje v ”mnenje” lokalne skupnosti, ki predstavlja podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeni zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Uvaja se institut lokacijske preveritve s pomočjo katerega bo lahko samoupravna lokalna skupnost prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora. Nova zakonodaja predvideva tudi novo obvezno fazo prijave začetka gradnje s katero omogoča preventivno delovanje inšpekcij v času gradnje in spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb. Za nadzor nad gradnjami objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno bo namreč odslej pristojna občinska inšpekcijska služba. Ker se je skozi razpravo z županjami in župani izkazalo, da je še veliko nejasnosti, predvsem na področju prenesene naloge inšpekcijskega nadzora in ker še niso sprejeti podzakonski predpisi, ki bi nove pristojnosti podrobneje urejali je bilo dogovorjeno, da se bo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pristopilo k reševanju teh odprtih problematik, predvsem na področju inšpekcijskega nadzora.

Poveljnik Franci Petek in v.d. predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik sta prisotnim županjam in županom predstavila delovanje Gasilske zveze Slovenije ter nekatere težave, s katerimi se soočajo. Tako je npr. še vedno nerešeno vprašanje status gasilstva in njihovih bonitet. Županjam in županom sta predstavila tudi načrte Gasilske zveze Slovenije; tako bo potekal Kongres gasilske zveze maja letos na Ptuju, so gostitelji mednarodne gasilske pisarne v Ljubljani, razpisali bodo natečaj za mednarodni projekt in organizirali prireditev Gasilsko olimpijado 2020 v Celju. Lokalne skupnosti sta povabila k sodelovanju in udeležbi na dogodkih ter izrazila zahvalo za prizadevanje in spodbude lokalnih skupnosti, ki so omogočile tako izrazit razvoj gasilstva na Slovenskem.

Galerija slik