• Domov
  • Novelacija Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja

Z dnem uveljavitve Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) bodo skladno s 301. členom ZUreP-2 prenehali veljati podzakonski predpisi med katerimi je tudi Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), s katerim so opredeljene vrste stroškov izgradnje elektroenergetskega omrežja, ki ga zgradi občina za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč na lastne stroške ter način in obdobje vračanja teh stroškov občin s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete izvajanja določb pravilnika, ki bo prenehal veljati, Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) pripravlja novelacijo pravilnika. V januarju 2018 je MOP na GIZ distribucije električne energije naslovil dopis s katerim je pozval združenje, da posreduje informacijo ali je pravilnik v preteklosti v praksi bil podlaga za vlaganja občin v izgradnjo elektroenergetskih omrežij (v nadaljnjem besedilu: EE omrežje) ter predlagal, da se članice GIZ distribucije električne energije izjasnijo ali so v pravilniku potrebne kakšne dopolnitve oziroma spremembe. V zvezi z navedenim je MOP po e-pošti 16. 2. 2018 prejel dopis GIZ distribucije električne energije, v katerem je navedeno, da je bil pravilnik v preteklosti uporabljen najmanj v 12 primerih in da je služil tudi v primerih skupnih investicij, ko je zaradi interesa občin ali podjetja EE omrežje bilo zgrajeno v skupni investiciji. Predlagajo, da se pravilnik ohrani in se vsebinsko ne spreminja.

MOP bo pripravil novelacijo pravilnika v smislu uskladitve izrazov z novimi predpisi o urejanju prostora in o graditvi, vsebina pravilnika pa bo ohranjena v kolikor MOP ne bo prejel predlogov za dopolnitve. Veljavni pravilnik najdete na tej povezavi.

Morebitne predloge za spremembe nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 10.5.2018.  


Nazadnje posodobljeno: