• Domov
  • Pojasnilo FURS glede obračunavanja obresti v postopku izterjave turistične in promocijske takse

FURS je sicer pristojna zgolj za vodenje postopkov izterjave neplačanih taks po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ( v nadaljevanju ZSRT-1; Uradni list RS, št. 13/18), ne pa tudi za uradno tolmačenje določb tega zakona.

Kljub vsemu sporočamo svoje mnenje glede zastavljenega vprašanja in sicer, da ZSRT-1 ne vsebuje pravne podlage za obračun zamudnih obresti za neplačano turistično ali promocijsko takso za čas, ko za zavezance nastane obveznost za plačilo (25. dan v mesecu za pretekli mesec) pa do poteka roka za plačilo taks, ki so s strani občine obračunane s plačilnim nalogom.

Kot izhaja iz osmega odstavka 24. člena ZSRT-1, morajo namreč taksni zavezanci plačati zamudne obresti od taks, ki oz. če niso bile plačane v roku 15 dni od vročitve plačilnega naloga.
V ZSRT-1 je torej najti podlago za obračun zamudnih obresti samo za takse, ki po izdanem plačilnem nalogu ne bodo plačane v določenem 15-dnevnem roku od vročitve plačilnega naloga (na smiselno enak način, kot to velja tudi za neplačane upravne takse po Zakonu o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)).

Pri tem ne gre zanemariti niti dejstva, da ZSRT-1 ne napotuje na uporabo določb OZ (glede obračuna zamudnih obresti ali morebitnih revalorizacijskih obresti). V kolikor bi občina kljub vsemu zavezancu v plačilnem nalogu obračunala tudi zamudne obresti za čas od nastanka taksne obveznosti (iz 21. čl. ZSRT-1) do dneva izdaje plačilnega naloga, neposredno na podlagi določb Obligacijskega zakonika (na uporabo katerega sicer ZSRT-1 ne napotuje) pa želimo posebej tudi opozoriti, da se od obračunanih zamudnih obresti, ki ne bodo plačane, nikakor ne smejo zaračunavati zamudne obresti in je potrebno temu primerno prilagoditi tudi predlog za izvršbo.


Nazadnje posodobljeno: