• Domov
  • Pojasnili MGRT v zvezi s turistično takso

Obračun turistične takse ob uveljavitvi novega odloka oziroma prehodu na novo višino turistične takse

Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu načeloma obračunava po dneh, v višini, kot je določena.  Če gost prispe v nastanitveni obrat npr. 28. 6. in tega zapusti npr. 5. 7., pri čemer nov občinski odlok novo višino turistične takse uveljavlja s 1. 7., se turistična taksa obračuna za obdobje do vključno 30. 6. v višini po starem odloku, od 1. 7. dalje pa po novem odloku.
Drugače je, če občina to vprašanje posebej uredi v prehodnih določbah odloka, npr. tako, da se gostu ne glede na novo višino takse ta za celotno obdobje bivanja obračuna v višini, kot je veljala na dan prihoda.
Podobno velja tudi za oprostitve ali delne oprostitve, ki se lahko z odloki spremenijo in vplivajo na višino turistične takse.

Zaokroževanje zneska pri obračunu turistične in promocijske takse

Višina takse se lahko zaokroži na dve decimalni števili, tako da se dobljeni znesek zaokroži navzgor ali navzdol na najbližji cent, saj je najmanjša zahteva, ki jo je treba izpolniti, da se zneski zaokrožijo na dve decimalni mesti – ker evro kot valuta vključuje osnovno enoto mere (1 evro) in njeno podenoto (cent); najmanjša mera natančnosti je tako zaokrožitev zneskov na dve decimalni mesti.
Pri zaokroževanju se denarni zneski v evrih zaokrožajo navzgor ali navzdol na najbližji cent. Npr. če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se zaokroži navzgor oziroma:
‒        če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 12,123 EUR postane 12,12 EUR),
‒        če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 12,246 EUR postane 12,25 EUR).