• Domov
  • Pojasnila za izvajanje ZUreP – kratek postopek sprememb in dopolnitev – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

S strani ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Pojasnila za izvajanje ZUreP glede kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Ministrstvo pojasnjuje, da se kratek postopek SD OPN izvede v primerih takih sprememb OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne iz določenih razlogov (več v pojasnilu). Kratkega postopka se ne sme uporabiti za spremembe ali dopolnitve OPN, ki bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora, ali bi bilo treba zanje izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Do pojasnila lahko dostopate tukaj