• Domov
  • Prenormiranost in omejena preglednost ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda

Varuhinja človekovih pravic je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis v katerem obravnava problematiko prenormiranosti in omejene preglednosti ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda. Za preprečitev nejasnosti v zvezi s to problematiko in zaradi varstva uporabnikov javnih dobrin določa 14. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, da Republika Slovenija in občine ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov, pri čemer se telesa ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb. Ta naj bi zastopala, usklajevala in oblikovala skupne interese in predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja. Njihova glavna vloga je, da zastopajo interes uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarjanje na pomanjkljivosti ter predlaga rešitve.

Varuhinja človekovih pravic je na SOS naslovila zahtevo po 6. členu ZVarCP za podajo stališča glede izpostavljene problematike. Zanima jo predvsem:

– v kolikšni meri občine skrbijo za ustrezno informiranost uporabnikov

– ali ste občine opazile izpostavljeno problematiko

– koko občine zagotavljate uresničevanje zaveze iz 14. člena ZGJS

– ali je vaša občina ustanovila takšno telo

– okvirno orišite delovanje tega telesa.

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do 31.7.2018 na Skupnost občin Slovenije, na naslov info@skupnostobcin.si, ki bo odgovore zbrala in jih v enotnem dokumentu posredovala Varuhinji.