• Domov
  • Na 24. seji Predsedstva SOS o financiranju občin v naslednjih dveh letih

Cerknica, 26.9.2018 – v prostorih Občine Cerknica je potekala 24. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so županje in župani pod glavno točko dnevnega reda obravnavali pogajanja za povprečnino za leti 2019 in 2020. Županje in župani ocenjujejo predlog vlade na sestanku 21. septembra kot nespodoben, saj je pisni vladni predlog vseboval predlog višine povprečnine 575 Eur, medtem ko so vladni pogajalci na samem sestanku predlagali financiranje v višini 564 Eur. Izračunani tekoči stroški občin na podlagi pravilnika o podprogramih znašajo 608 Eur na prebivalca in še ne vsebujejo morebitnih dodatnih stroškov zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju, niti dodatnih stroškov, ki so nastali z novimi zakonskimi nalogami. Ob tem so opozorili, da je vrednost določene povprečnine zaradi neupoštevanja inflacije nižja od realnih stroškov občin. Upoštevaje vse navedene dodatne naštete obveznosti in argumente, zahtevajo županje in župani povprečnino v višini 633 Eur na prebivalca občine. Prav tako pozivajo novo Vlado RS, da ne ponavlja napake preteklih vlad in zagotovi usklajevanja, in ne pogajanj, saj lokalna samouprava in izvajanje zakonsko določenih nalog ne sme in more biti predmet arbitrarnosti. Županje in župani so glede na to, da je predsednik vlade bivši župan, pričakovali, da bo odnos ministrstev primeren teži in pomembnosti nalog, ki jih občine opravljajo za občanke in občane. Žal pa je prvo srečanje potekalo v odsotnosti novih ministrov in državnih sekretarjev. Župani so zato zahtevali tudi, da vlada zagotovi same ministre kot sogovornike na usklajevanjih.

Katja Podbevšek iz Greenpeace v Sloveniji je županjam in županom predstavila sklad ELENA, ki je namenjen investicijam za investicije v obnovljive vire energije in energetsko sanacijo. Sklad zagotavlja podporo za tehnično pomoč pri razvoju projektov, s fokusom na investicijah v URE, OVE in razvoje trajnostnega prometa. Manjše občine za sredstva iz sklada težko kandidirajo, saj je spodnja meja vrednosti projektov iz sklada ELENA 30 mio. Eur. Možno pa je, da se slovenske občine povežejo in skupaj oddajo projekte za tehnično pomoč iz sklada ELENA. Projekti bi bili prijavljeni in alocirani preko agregatorja Zadruga za etično financiranje, ta pa bi razdelil sredstva občinam, ki so prijavile projekte investicij v sončne panele, vetrne elektrarne in energetsko sanacijo javnih stavb. Predsedstvo SOS je predlog podprlo in pooblastilo sekretariat Skupnosti občin Slovenije, da občine povabi k skupni prijavi projektov.

Vojmir Drašler iz Ministrstva za infrastrukturo in mag. Roman Rener iz Geodetskega Inštituta RS sta predstavila projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Ciljne skupine v letu 2018 in 2019 so gibalno ovirane osebe, slepe osebe in šolski otroci. Gre za sistem prilagoditve določenih storitev npr. javnega potniškega prometa in izdelave karte varne poti za ranljive skupine prebivalstva, nadgrajen in prilagojen ciljnim skupinam invalidov, na podlagi katerega bodo izdelane karte varnih poti na ravni občine in osnovne šole. Z izvedbo delavnic »Varne poti za šolajočo mladino« starše in otroke ozaveščamo tudi o varnosti v prometu v osnovnih šolah. Projekt kot tak poteka že v 3. letu in sicer že v implikativni izvedbi (tudi v sodelovanju z občinami). Ministrstvo za infrastrukturo je izreklo pobudo, da se občine prostovoljno prijavijo za sodelovanje kot testna občina. Namen je, da bi po zaključku projekta čez 4 leta, pokrivali s kartami čim večji prostor v državi.

Ob zaključku seje se je Skupnost občin Slovenije zahvalila članicam in članom predsedstva SOS za aktivno delovanje v predsedstvu in modro vodenje organizacije ter jim podelila zahvalne listine.

Galerija slik