• Domov
  • Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike (besedilo na tej povezavi), ki ga na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izda minister za okolje in prostor.

Pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. Elaborat ekonomike je namenjen:

  • oceni investicij in določitvi vira financiranja za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN, ter
  • oceni vplivov načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN na družbeno infrastrukturo.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 20. decembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.