• Domov
  • Osnutek Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje onesnaženih tal (otroška igrišča ipd.)

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen osnutek Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi.

Izhodišča so potrebna, da se lahko onesnažena območja razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja. MOP je pri pripravi uredbe izhajal iz raziskav Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih otroških vrtcev, ki ga je izdelal ERICO Velenje septembra 2017. Uredba daje podlago za razvrstitev otroških igrišč vrtcev v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti in s tem podlago za pripravo vladne uredbe za sanacijo teh otroških igrišč. Vlada se je odločila, da se izpostavi otroška igrišča vrtcev v Mestni občini Celje, zato ker so otroci najbolj ranljiva skupina ljudi in ker onesnaževala iz tal lahko prehajajo v otroke preko zaužitja, vdihavanja onesnaženih tal ali preko kože.

Merila za uvrstitev tal, onesnaženih z nevarnimi snovmi, v prvo ali drugo stopnjo so opredeljena v 4. členu in sicer:

(1) Območje otroškega igrišča, stanovanjsko območje, kmetijsko zemljišče ali opuščeno industrijsko območje se razvrsti v prvo stopnjo obremenjenosti tal, če iz izsledkov Raziskav onesnaženosti tal Slovenije, izsledkov primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal ali monitoringa stanja tal izhaja, da so vrednosti najmanj dveh nevarnih snovi v tleh enake ali večje od opozorilnih vrednosti za te nevarne snovi.

(2) Območje druge stopnje obremenjenosti zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi je območje, ki ni območje iz prejšnjega odstavka.

 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 7. decembra 2018, na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: