• Domov
  • WiFi4EU – obvestilo Evropske komisije glede težav pri podpisu

Ministrstvo za javno upravo je obvestilo Evropsko komisijo o težavah občin pri podpisu pogodbe. V vednost so na SOS poslali odziv s strani EK – CNECT-CEF-TELECOM-COMMITTEE:

Zadevne občine bodo kmalu prejele odgovor od INEA, da se v primeru težav ne bo strogo uporabljal rok 7 dni.
Če občine zaradi tehničnega problema v tem obdobju ne morejo podpisati sporazuma o dotaciji, se predlaga, da se obrnijo na službo za pomoč uporabnikom (Helpdesk) na portalu WiFi4EU.
Poleg tega so lahko nekatere občine tehnično blokirane, npr. zaradi spremembe župana (po lokalnih volitvah), kontaktne osebe ali drugih okoliščin (v resnici aplikacija ne omogoča občinam, da same izvajajo te spremembe na portalu). V tem primeru občine prosimo, da se obrnete na službo za pomoč (Helpdesk), če želite zahtevati posodobitev / spremembo podatkov na portalu WiFi4EU. Takšne zahteve morajo jasno navesti “SPREMENI ZAHTEVO” v obrazcu za pomoč uporabnikom. Zadevna občina bo nato prejela podrobna navodila, vključno s spremembo obrazca za spremembo podatkov.

Odgovor EK v originalnem jeziku komunikacije (angl.) v zadevi “How to change Mayor’s data to sign Grant Agreement”:

The concerned municipalities will soon receive a reply from INEA that the deadline of 7 days is not going to be strictly apply in case of problems.

If municipalities are not able to sign the Grant Agreement within this period due to a technical problem, it is suggested that they contact the Helpdesk in the WiFi4EU Portal.

Moreover, some municipalities might be technically blocked, e.g. due to a change of mayor (following local elections), of contact person or other circumstances (indeed, the application does not enable so far municipalities to do these changes themselves in the Portal). In such case, the municipality is kindly asked to contact the Helpdesk to request an update/modification of the data in the WiFi4EU Portal. Such requests should clearly indicate “CHANGE REQUEST” in the Helpdesk form. The municipality concerned will then receive detailed instructions, including a CHANGE REQUEST form to initiate the modification of the data.


Nazadnje posodobljeno: