• Domov
  • Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2019

Uprava RS za zaščito in reševanje je v pregled in uskladitev posredovala Načrt pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019, ter uskladitev realizacije načrta pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018.

Z namenom pravočasne priprave letnega načrta vas prosijo, da do 22. 01. 2019 preučite predlagani predlog Načrta za leto 2019 in posredujete celovite predloge prioritetnih nalog iz vašega delovnega področja, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 in imajo le te podlago v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 ReNPVNDN16–22 (Uradni list RS, številka 75/2016). Naloge umestite v zgoraj navedeno strukturo ter jim določite izvedbeni rok, nosilca in sodelujoče, kazalnike ter navedbo proračunskih postavk in višino rezerviranih proračunskih sredstev za njihovo realizacijo.

Vzporedno vas prosijo, da pripravite tudi poročilo o doseženi realizaciji nalog načrta VNDN za leto 2018 (VRS, številka 84200-1/2018/3 z dne 29. 3. 2018), ter morebitne nerealizirane naloge skladno s prioritetami vključite v predlog Načrta VNDN za leto 2019.

Vaše pripombe in predloge na Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 ter poročilo o realizaciji nalog Načrta pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 posredujte najkasneje do 22. januarja 2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Načrt za leto 2019 se nahaja na tej povezavi.

Poročilo o realizaciji Načrta za leto 2018 pa se nahaja na tej povezavi. Poročilo o realizaciji Načrta za leto 2018 pa se nahaja na tej povezavi


Nazadnje posodobljeno: