• Domov
  • Veljavna določila v zvezi s skladiščenjem in evidentiranjem odpadkov v zakonodaji

Ministrstvo za okolje in prostor opozarja na veljavna določila v zvezi s skladiščenjem in evidentiranjem odpadkov v zakonodaji.

V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) je skladiščenje odpadkov urejeno v 19. členu, ki med drugim deležnikom pri ravnanju z odpadki (Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov in izvajalec obdelave odpadkov) nalaga, da morajo:

  • odpadke skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti ter tako, da so odpadki primerni za obdelavo (3. točka drugega odstavka),
  • pri skladiščenju odpadkov izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi in vonjav, raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra, ptic, glodavcev in mrčesa ter požarov zaradi samovžiga (1., 2.,5. in 6. točka tretjega odstavka),
  • odpadke skladiščiti tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo (četrti odstavek).

Ista uredba v 36. členu ureja evidenco o zbiranju odpadkov. V prvem odstavku zbiralcu nalaga, da mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah zbranih odpadkov ter imetnikih odpadkov, od katerih jih prevzema, ločeno po odpadkih, ki so bili zbiralcu oddani, in odpadkih, ki so bili zbiralcu prepuščeni.

Ministrstvo opozarja tudi na Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18). Ta v 19. členu v zvezi z ureditvijo zbirnega centra izvajalcu javne službe v sedmem odstavku nalaga, da mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

Izvajalec javne službe mora izvajanje javne službe zbiranja prilagoditi določbam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe. Datum uveljavitve je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 33/2017 z dne 30.6.2017.

Tukaj najdete dopis ministrstva.