• Domov
  • 26. seja predsedstva SOS o sodelovanju med državo in občinami na področju urejanja prostora

Skupnost občin Slovenije je 21.3.2019 sklicala 26. sejo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila posvečena predlogu SOS za sodelovanje med državnimi organi in občinami pri izboljšavi sistema urejanja prostora, vzpostavitvi prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike.

Skupnost občin Slovenije je v začetku meseca februarja na predsednika Vlade RS naslovila pobudo za vzpostavitev posebnega državno-občinskega projekta, katerega cilj je izboljšanje razmer na področju urejanja prostora in graditve objektov, izvajanja zemljiške politike, odmere dajatev na nepremičnine, vključno z bodočim davkom na nepremičnine ter zagotavljanjem podatkov za te aktivnosti. Problematika zadeva več državnih resorjev, hkrati pa je neposredno vezana na delovanje občin, zato je po mnenju Skupnosti občin Slovenije nujna kvalitetna horizontalna in vertikalna sistemska koordinacija tega področja.

Predstavitev predloga projekta je opravil Leon Kobetič, član Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin, neodvisen strokovnjak v skupini (problematika usklajene priprave prostorskih podatkov po novih sistemskih predpisih).

Predstavitev je obravnavala podatke za izvajanje reform urejanja prostora ter vrednotenja in obdavčenja nepremičnin s posebnim poudarkom na občinskih podatkih. Občine bi morale zagotoviti podatke o namenski rabi zemljišč, podatke o prostorskih aktih, podatke o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč ter podatke o zemljiščih, ki so po dejanski rabi javne občinske ceste in evidenco stavbnih zemljišč kot temeljna nepremičninska evidenca v pristojnosti občin. Težava je v tem, da projekti vzpostavitve občinskih prostorskih podatkov niso ustrezno vertikalno in horizontalno koordinirani, zanje niso zagotovljena sredstva in kadri za izvedbo projektov na lokalnem nivoju.

Ugotovljeno je bilo, da je priprava občinskih podatkov težavna zaradi zagotavljanja kadrov, sredstev in organizacije projektov. Ugotovljeno je bilo tudi, da projekti priprave podatkov niso ustrezno vertikalno (država, občine) in horizontalno (medresorsko, medobčinsko) koordinirani, kar se izkazuje tudi pri terminskih planih izvedbe projektov. Posebej je bil primeroma izpostavljen projekt »dejanske rabe občinskih cest« v odnosu do povezanih projektov izboljšave zemljiškega katastra, masovnega zajema poseljenih zemljišč in množičnega vrednotenja nepremičnin.

Tako je Skupnost občin Slovenije predlagala poseben državno-občinski projekt za učinkovitejše sodelovanje med državnimi organi in občinami pri povezavi sistema vrednotenja nepremičnin z urejanjem prostora in za zagotovitev podatkov za izvajanje sistema. Projekt bi imel naslednje cilje:

  1. Usposabljanje občin za izvajanje novih nalog priprave podatkov za potrebe izvajanja novih zakonov;
  2. Učinkovitejša in cenejša vzpostavitev in vzdrževanje občinskih prostorskih zbirk podatkov; 3. Izvedba javnih razgrnitev podatkov oziroma ustreznejše in kvalitetnejše obveščanje javnosti neposredno na lokalnem nivoju;
  3. Vsebinska in pravna stabilizacija podatkov, ki bi posledično omogočila investitorjem dober vpogled v možnosti investiranja, hkrati pa bistveno zvišala investicijsko varnost naložb v Republiki Sloveniji;
  4. Vzpostavitev kvalitetne zbirke občinskih prostorskih podatkov, ki bi dolgoročno bistveno zmanjšale težave pri pridobivanju gradbenih in drugih dovoljenj za posege v prostor;

Država si je za izvedbo svojega dela nalog pri izvedbi novih predpisov in evidenc vzpostavila projekt e-prostor, ki je bil financiran iz evropskih sredstev EU v višini cca 25 mio EUR. Glede na obseg nalog, ki jih morajo opraviti občine v skladu z novo zakonodajo predsedstvo meni in pričakuje, da bi država morala zagotoviti sredstva tudi za izvedbo prostorskega projekta na občinskem nivoju. Na seji so županje in župani predlagali, da se Skupnost občin Slovenije pri poskusu zagotavljanja sredstev za projekt poveže z Državnim svetom in z drugimi združenji občin in se pristopi k organizaciji informativnega posveta v Državnem svetu na katerem se širši javnosti in odločevalcem na državnem nivoju predstavi namen in cilje projekta.


Nazadnje posodobljeno: