• Domov
  • Nepovratna in povratna sredstva EKO sklada za občine

Predstavljamo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih dodeljuje Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo trenutno razpoložljive spodbude, več informacij pa najdete tudi na spletni strani pod zavihkom »Javni sektor«.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa.

Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za električne polnilnice. Eko sklad občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v varstvo okolja:

  • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
  • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
  • na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne odpadne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih vodovodnih omrežij.

Prilagamo še preglednico z vsemi zgoraj navedenimi spodbudami, ki so na voljo za občine:

KREDITI

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
JP 61ONS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

NEPOVRATNE SPODBUDE

JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
JP 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometu na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
JP 53SUB-POL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
JP 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila
JP 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60SUB-KVLS17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

 


Nazadnje posodobljeno: