• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči

Obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 1. b člena ZKZ pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči.

Uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja.

Ministrstvo predlaga naslednje spremembe Uredbe:

  • Zmanjšanje površine, za katero se dodeli pomoč, na 0,2 ha na posamezno vlogo,
  • Zvišanje podpore za zemljišča z vrsto dejanske rabe 1410 in 1500 na 4.500,00 eur, ter dejanske rabe 2000 na 6.000,00 eur, in
  • Skrajšanje časa izvajanja kmetijske dejavnosti in oddajanja zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore po tej uredbi, iz deset let na pet let.

Predlog uredbe najdete TUKAJ.

Vaš komentar na predlagano besedilo nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25. 4. 2019.