• Domov
  • 1. seja predsedstva SOS – vodenje organizacije je prevzel dr. Aleksander Jevšek
dr. Aleksander Jevšek in Branko Ledinek – primopredaja poslov

Ljubljana, 21. 5. 2019 – potekala je seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri je za naslednjih petnajst mesecev predsedovanje organizacije tudi uradno prevzel dr. Aleksander Jevšek, ki je na volilni skupščini aprila letos prejel največje število glasov med mestnimi občinami, ki so članice SOS. Povedal je, da se je v imenu Skupnosti občin Slovenije že udeležil srečanja s predsednikom Republike Slovenije in srečanja s predsednikom avstrijskega Državnega sveta, Inga Appéja, županjo deželne prestolnice Klagenfurt/Celovec dr. Marijo-Luiso Mathiaschitz in Urbanega Foruma na temo prihodnosti regije Alpe-Jadran-Panonija v EU.

Prva seja predsedstva je bila posvečena sodelovanju med Skupnostjo občin Slovenije in Računskim sodiščem Republike Slovenije. Seje se je udeležil Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS. Povedal je, da si v prihodnosti Računsko Sodišče želi poglobitve sodelovanja z občinami. V ta namen bi želeli v prihodnosti pripraviti nekaj vprašalnikov k najbolj perečim temam kot npr. stanje cestnega omrežja, lastništvo pokopališč in njihova širitev ali pregled nad področjem financiranja gasilske službe.

Prav tako bi želeli podrobneje pregledati področje standarda javnih storitev. Nerazumljivo namreč je, da na državnem nivoju ne obstaja metodologija s katero bi bilo možno izmeriti ali se javna storitev izvaja in ali se izvaja v zadostnem obsegu. Zlasti bi takšna metodologija bila pomembna za storitve kot so dostop do bankomatov, poštnih storitev, izpostav upravnih enot, davčnih uprav ipd. na odročnejših lokacijah, kjer država ukinja izpostave ali močno omejuje obseg teh storitev, pa še to le pod pogoji, da del stroškov storitev plačuje lokalna raven (kar ni naloga lokalnih skupnosti). Županje in župani so predlagali še, da se Računsko sodišče posveti podrobneje tematiki lekarniške dejavnosti. Glede poročila Delovne skupine za zniževanje stroškov občin je povedal, da bo Računsko sodišče zaključno poročilo pregledalo in naslednje leto opravilo revizijo učinkov procesa nižanja stroškov občin.

Županje in župani so se ponovno posvetili tudi tematiki ustanavljanja pokrajin, h kateri je vabljen izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik iz Pravne fakultete v Mariboru. Povedal je, da so pripravili zaključno poročilo strokovnih študij v okviru projekta uvedbe pokrajin v RS. Tega so pripravili člani Strateškega sveta RS za regionalizacijo in decentralizacijo. Predlagal je ustanovitev pokrajin kot razvojnih entitet s pokrajinskimi sveti, katerih članice oz. člani bodo županje oz. župani občin na območju posamezne pokrajine, ki bodo izmed sebe izvolili predsednika pokrajine. Potreben bi bil dogovor o številu pokrajin in vsebinskih nalogah, ob navedenem je predlagal še posebni položaj glavnega mesta ter ukinitev dvotirnega upravnega sistema z ukinitvijo upravnih enot ter skupnih občinskih uprav (le te bi postale z ustanovitvijo upravnih okrajev sestavni del pokrajinskih uprav). Župani so pobudo podprli, saj prepoznavajo potrebo po ustanovitvi pokrajin na terenu že dlje časa, vendar takšnih pokrajin, ki bodo imele razvojno vlogo. Predsedstvo SOS je pooblastilo dr. Brezovnika, da v okviru ožje delovne skupine pripravi ustrezne osnutke Zakona o pokrajinah /ZPok/, Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o financiranju pokrajin in občin /ZFPokO/ ter ustrezne spremembe Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/. Ko bodo osnutki pripravljeni, bo opravljena temeljita razprava znotraj Skupnosti občin Slovenije oz. med županjami in župani, pa tudi med člani Državnega sveta RS. Naj omenimo še, da je v preteklem tednu (natančneje 13. 5. 2019) na to tematiko potekal sestanek med predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in predsedniki asociacij občin, kjer je Skupnost občin Slovenije zastopal dr. Aleksander Jevšek. Predsednik Pahor se je odzval na pobude za ustanavljanje pokrajin odzval pozitivno in se zavezal , da bo prevzel pomembno vlogo pri pogovorih s pomembnimi deležniki na državnem nivoju.

Generalna sekretarka Jasmina Vidmar je podala informacije o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, v sklopu katere sicer pogovori o ukrepih še potekajo. V mesecu juniju bo nato pripravljeno zaključno poročilo.

Glede nekaterih še odprtih vprašanj je predsedstvo SOS predlagalo, da se dvigne odstotek dovoljenega zadolževanja lokalnih skupnosti, saj bi s tem občinam ob pomanjkanju tekočih finančnih sredstev omogočilo bolj aktivno vodenje razvojne politike lokalne skupnosti.

Prav tako so se odzvali na predlog ministrstva, da se v formulo za izračun finančnih sredstev za občine vključi utež o številu zaposlenih v zavodih, s čemer ministrstvo predvideva zmanjševanje pritiska na finance občin zaradi dviga plač zaposlenih. Ta pritisk je v občinah z večjim številom zavodov večji kot v tistih z manjšim številom javnih zavodov. Županje in župani so predlagali, da ministrstvo svoj predlog natančneje razdela, saj takšna rešitev, če ni sistemska lahko vnese nova neravnovesja. Predsedstvo SOS obenem predlaga, da Vlada išče nadaljnje rešitve, predvsem pa, da občinam zagotovi nalogam primerne finančne vire.

povezava do fotografije-primopredaja