• Domov
  • Uredba o prodaji finančnega premoženja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje namerava prenoviti Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2967# in jo poenostaviti.

Ministrstvo predvsem zanima koliko občin to uredbo dejansko uporablja in do katere mere, saj je le ta preobsežna.

Prosimo vas tudi za vaše pripombe, ki bi jih lahko Direktorat za javno premoženje vključil v pripravo nove uredbe.

V skladu z navedenim vas prosimo za povratne informacije glede uporabe in morebitnih pripomb na obstoječo uredbo, ki nam jih posredujete najkasneje do četrtka, 23. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.