• Domov
  • Predhodna ocena poplavne ogroženosti RS 2019

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletni strani objavilo Predhodno oceno poplavne ogroženosti (2019).

Na podlagi pripravljenega predloga posodobitve nabora območij vpliva poplav in prejetih predlogov se je izoblikoval končni nabor območij pomembnega vpliva poplav, ki vključuje:

  • 53 (od 61) obstoječih območij pomembnega vpliva poplav, pri čemer se prostorska razsežnost 3 (od teh 53) območij pomembnega vpliva poplav spremeni (OPVP Dobrova-Brezje pri Dobrovi se prostorsko spremeni in tudi preimenuje v OPVP Dobrova; OPVP Gameljne in OPVP Begunje na Gorenjskem pa se samo prostorsko spremenita);
  • 21 novih oz. dodatnih območij pomembnega vpliva poplav, ki so bila predlagana v predlogu MOP na podlagi nove metodologije in novih podatkov;
  • 12 novih oz dodatnih območij pomembnega vpliva poplav, ki so bila predlagana s strani lokalnih skupnosti in DRSV v okviru posvetovanja z javnostmi.

Več na povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/zmanjsevanje_poplavne_ogrozenosti/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti_republike_slovenije_2019/


Nazadnje posodobljeno: