• Domov
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

V državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve:

 • Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti “sodelujočih” v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane spremembe spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma korupcije tako, da je poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK.
 • Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da
  kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde strokovne
  usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti.
 • Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje prepovedi prejemanja daril se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.
 • Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad premoženjskim stanjem.
 • Določneje se ureja pravna podlaga za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja KPK, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev (Erar).
 • Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK.

Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 2.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: