• Domov
  • Predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

Ministrstvo za kulturo je z določbami 17., 18., 19., 31., 81., 83., 87. in 92. člena noveliranega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14) določilo vsebino in uporabo pravilnika (ETZ), in sicer naj:

  • pravilnik opredeli obseg in izvedbo faz priprave oziroma organizacije zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki,
  • notranja pravila, ki jih oseba sprejme na podlagi zakona, morajo biti med drugim skladna z določbami pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah,
  • državni arhiv mora v postopku potrditve notranjih pravil preveriti njihovo skladnost z enotnimi tehnološkimi zahtevami,
  • uporabljena oprema in izvajanje storitev morajo biti skladni z pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah,
  • nespoštovanje ali neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je razlog za izbris opreme ali storitev iz registra certificirane opreme oz. storitev,
  • neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je prekršek, ki se kaznuje z globo.

Predlog pravilnika s prilogami:

Pripombe na predlog pravilnika nam lahko posredujete do petka, 6.9.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.