• Domov
  • Predlog Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela v obravnavo Predlog Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, EVA 2019-3130-0035 (dokument na tej povezavi).

Novosti v predlogu uredbe:

  1. Tudi nova uredba bo veljala za celoten javni sektor kot ga opredeljujeta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
  1. Zneski dnevnic za službena potovanja v tujino, ki so določeni za posamezne države in tudi nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih.

Dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 bo postopen:

  • prvi dvig bo veljal od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (posebna določba v predlogu uredbe – 21. člen),
  • od 1. 1. 2021 dalje pa se bo uporabljala Priloga 1 k predlogu uredbe, v kateri so določeni zneski dnevnic, ki bodo izenačeni s tistimi pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012.

Ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (25 % dnevnice).

  1. Določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev se spreminjajo v skladu s predlogom Ministrstva za zdravje, in sicer tako, da se zaposlenemu lahko povrne plačilo premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini osnovne zavarovalne vsote, razen v primerih, ko je zaradi pridobitve poslovnega vizuma potrebna določena vrednost minimalnega zavarovalnega kritja, vendar le, če se o tem predhodno dogovori z delodajalcem. Prav tako se določa, da se za zaposlene, ki pogosto potujejo v tujino, sklene skupinsko (kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
  1. Predlog uredbe vsebuje tudi nekatere manjše popravke, s katerimi se odpravljajo nejasnosti, ki so se pokazale ob uporabi veljavne uredbe.

Vljudno prosimo, da predlog uredbe proučite in morebitne pripombe in predloge pošljete na info@skupnostobcin.si najpozneje do petka, 27. 9. 2019.