• Domov
  • 6. seja predsedstva SOS o operativnem programu za finančno perspektivo 2021-2027

Postojna, 23.1.2020 – v prostorih Gasilsko reševalnega centra Postojna je potekala 6. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali pripravo operativnega programa za finančno perspektivo 2021-2027.

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del) so za programsko obdobje 2014–2020 sredstva razdeljena med Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kjer je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;  kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih) in obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil trenutno stanje črpanja EU sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014-2020). Povedal je, da smo po poročilu Evropske komisije pri črpanju sredstev presegli povprečje EU, ki je 39%, v Republiki Sloveniji pa dosegamo 40%.

Predsedstvo SOS je seznanil, da za naslednjo finančno perspektivo v letu 2021-2027 paralelno potekajo trije procesi. Prvi je večletni finančni okvir, drugi priprava normativnega okvira iz vseh evropskih skladov in tretji priprava Operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko.

Med izvedenimi aktivnostmi v letu 2019 je bila opravljena identifikacija naložbenih potreb EKP v 2021-2027, identifikacija prednostnih naložb in seznanitev resorjev in teritorialnih partnerjev s prioritizacijo. V nadaljevanju je predstavil planirane aktivnosti v letu 2020. Med drugim bodo v mesecu februarju izvedene delavnice po ciljih politik oziroma tematskih ciljih.

Župani so opozorili na oddane projekte, ki so bili pripravljeni že pred časom pa občine še niso prejele potrditve s strani države. Glede naslednje finančne perspektive in delitve finančnih sredstev med V in Z kohezijsko regijo je bilo izpostavljeno tudi, da je predlog delitve za Z kohezijsko regijo nevzdržen. Kot takšen namreč pomeni razvojno stagnacijo določenih območij, zato je potrebno tudi za ta območja zagotoviti dostop do razvojnih sredstev.

Predstavljeni so bili tudi na skupni seji predsedstva SOS in komisije SOS za razvojne projekte oblikovani predlogi in stališča h ključnim dokumentom, s katerimi v Sloveniji načrtujemo izvedbo in financiranje razvojnih priložnosti v novem programskem obdobju.

Dogovorjeno je bilo, da bodo razpravo o vseh odprtih vprašanjih, ki so jih izpostavili članice in člani predsedstva SOS, nadaljevali na 1. sestanku slovenske delegacije v Odboru regij, ki bo potekal 24. januarja 2020 v Državnem zboru.