• Domov
  • Zahteva za lokacijsko informacijo v razpisih LAS?

Občina je na MOP naslovila pobudo za odstranitev administrativne ovire:

V LAS razpisih (povezava), konkretno v 5. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v njihovem dokumentu »Informativni seznam prilog k 5. javnemu razpisu …« piše, citiramo:

»V primerih, ko operacija vključuje investicijo v enostavni objekt oziroma, ko gre za posege v prostor, za katere ni potrebno pridobiti upravnih dovoljenj, je potrebno za navedeno operacijo priložiti lokacijsko informacijo iz katere mora biti razvidno, za kakšen namen je izdana in da predviden poseg v prostor izpolnjuje prostorske izvedbene pogoje.«

Zaradi takih razpisov imamo občine dodatne obremenitve, pri čemer ugotavljamo, da z izdajo tega dokumenta ne prepoznavamo dodane vrednosti. Lokacijska informacija je direkten prepis iz prostorskega akta in tako lokacijska informacija nima te sposobnosti in ji ZUreP-2 tudi ni dal te moči, da bi v njej karkoli ugotavljali. Poleg tega lahko samo predvidevamo, ali je nek objekt res enostaven ali ne, saj občina lahko tolmači le akte, ki jih je sama izdala in ne tudi državne uredbe (v tem primeru Uredbe o razvrščanju objektov). Tako menimo, da bi lahko bile pristojne službe, ki pripravljajo take in podobne razpise,  same usposobljene za ugotavljanje teh dejstev, saj so prostorski akti uradno objavljeni in dostopni vsaki inštituciji in vsakemu državljanu, prav tako pa tudi njihov grafični del.

Menimo tudi, da bi se morala inštitucija, ki razpisuje take pogoje, v duhu administrativnih ovir v skrajnem primeru sama posvetovati s pristojno občino, če že, sama od nje pridobiti (pisno ali ustno) lokacijsko informacijo, ne pa, da s pridobitvijo tega dokumenta (tudi finančno) obremenjuje državljane Republike  Slovenije.

Prosimo vas za nek odziv, rešitev tega problema in za premislek, ali je obstoj lokacijske informacije v 259. členu ZUreP-2 resnično še upravičen.


Nazadnje posodobljeno: