• Domov
  • Priporočilo za izvedbo sej občinskega sveta na daljavo

Na podlagi zaprosila občin za priporočilo izvedbe sej občinskih svetov in delovnih teles (odborov, komisij) občinskih svetov občin v času izvajanja ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih /ZNB/ in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vam posredujemo naslednja priporočila.

V skladu z določili 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Slednje sklicuje v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Občinski svet pa sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

Izhajajoč iz običajne prakse in pravnih ureditev v poslovnikih o delu občinskih svetov, slednji odločajo na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Za sklicevanje in vodenje navedenih sej se lahko, brez sprememb in dopolnitev statutov občin in poslovnikov občinskih svetov, izvedejo seje z uporabo videokonferenčnih sistemov na daljavo. Pri izvedbi seje občinskega sveta na daljavo mora župan slediti vsem postopkovnim pravilom poslovnika o delu občinskega sveta. V postopku poteka seje občinskega sveta se lahko izpostavijo vprašanja ugotavljanja navzočnosti in način glasovanja na sami seji. Ker se, v skladu z običajno prakso in določbami poslovnikov občinskih svetov, navzočnost potrjuje s podpisom na listi navzočnosti se navedeno lahko nadomesti z poimenskim izjavljanjem ob začetku videokonference, ki se mora za dokazovanje prisotnosti snemati. Na enak način se preverja sklepčnost navzočih članic in članov sveta oz. delovnega telesa.

V sodelovanju z digitalnim inovacijskim stičiščem 4PDIH smo pripravili seznam preprostih in dosegljivih digitalnih orodij, ki občinskim organom lahko pomagajo pri komunikaciji, koordinaciji dela in nemotenemu poslovanju na daljavo. Seznam orodij je dostopen na naslovu: http://4pdih.com/produktivnost-na-daljavo/.

Vključuje 1) Izbor komunikacijskih orodij, ki omogočajo videokonferenčno povezovanje večjega števila sodelujočih, predstavitve dokumentov in prezentacij, snemanje sej in ogled sej za nazaj, beleženje prisotnosti na srečanju itd. Izbor je dopolnjen s kratkim opisom ključnih lastnosti, da boste lažje izbrali orodje, ki bo prilagojeno vašim potrebam.  Na tem mestu velja izpostaviti profesionalni konferenčno glasovalni sistem (https://www.quoroom.eu/sl/), ki omogoča tudi izvedbo tajnega glasovanja ali brezplačno dostopni aplikaciji za glasovanje Mentimenter (https://www.mentimeter.com/), ki omogoča tajno glasovanje ter Doodle (https://www.doodle.com/), ki omogoča javno glasovanje. Predlagane so tudi 2) orodja za shrambo in skupno urejanje dokumentov na daljavo, 3) orodja za koordinacijo dela v skupini, ter 4) orodja, ki omogočajo oddaljen dostop do službenih ali drugih računalnikov.

Za izvedbo sej preko navedenih videokonferenčnih orodij potrebujejo uporabniki ustrezno tehnično opremo; namizni ali prenosni računalnik, tablico, mobilni telefon z kamero in mikrofonom.

Za dodatno pomoč ter svetovanje pri izvedbi seje občinskih svetov ter delovnih teles občinskih svetov (odborov, komisij) z uporabo videokonferenčnih orodij smo vam na voljo v:

  • Sekretariatu SOS info@skupnostobcin.si; 02 234 15 00
  • Za dodatno tehnično pomoč so vam na voljo svetovalci 4PDIH (info@4pdih.com).
  • Za dodatno pravno pomoč vam na voljo svetovalci Inštituta za lokalno samoupravo Maribor (info@lex- localis.info; 031 687 788).