• Domov
  • Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).

ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

MJU je pripravilo pojasnila oziroma usmeritve glede izplačila redne delovne uspešnosti ob upoštevanju veljavnih določb, ki jih najdete TUKAJ.

MJU bo tudi pripravilo vzorce za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.