• Domov
  • Namestitveni obrati v času epidemije – mnenje Policije

Mnenje Policije je, da v primerih nastanjenih gostov (osebe so nameščene v karanteno v hotele in druge namestitve gostiteljev, ki jih lastniki ponudijo oblasti) ni dejavnost gostitelja iz drugega odstavka 40. člena ZPPreb-1 (turistična namestitev), temveč je še najbolj podobna dejavnosti iz 4. odstavka 40. člena (stanodajalec). V kolikor so osebe nameščene v hotelu, ki v teh časih ne more opravljati svoje dejavnosti, gre za t.i. dvoživko (kot npr. študentski dom, ki je v nekem obdobju hostel in obratno). Izhajajoč iz tega predlagajo, da naj gostinski obrat spremeni status vseh nedeljivih enot za določen čas, ali zgolj del enot za ves čas in s tem postate t.i. dvoživka.

Za nedeljive enote, ki so sedaj del stanodajalca, le-ta poroča neposredno policiji preko njene spletne strani: https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost

 

Navedena tematika je smiselno že urejena in obdelana tudi na spletni strani AJPES – pogosta vprašanja (vprašanje 2):

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Pogosta_vprasanja#accordianFAQBody444


2. Kaj naredi sobodajalec v primeru zaprtja dejavnosti? Ali mora ob ponovnem odprtju ponovno na novo vpisati nastanitveni obrat v register, ali je dovolj, da sproti spreminja status obratovanja že prijavljenega nastanitvenega obrata?

V primeru, ko sobodajalec za določeno obdobje preneha opravljati dejavnost, nastanitvenega obrata ne izbriše iz registra. Nastanitveni obrat ostane vpisan v registru, spremeni se samo njegov status. Ob ponovnem pričetku opravljanja dejavnosti se opravi sprememba statusa na istem nastanitvenem obratu. Če se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) kot poslovni subjekt, ne bo več vpisan kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri nastanitvenem obratu. Ko se bo ponovno vpisal v PRS kot poslovni subjekt – sobodajalec, se bo spet vpisal kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri istem nastanitvenem obratu, ki je ostal vpisan  v registru (spremenil se mu je samo »status nastanitvenega obrata«).

Ker tudi pri začasnih delavcih ne gre za turistično dejavnost iz 2. odstavka 40. člena, temveč kvečjemu iz 4. odstavka 40. člena ZPPreb-1, je stališče policije smiselno enako, kot v zgoraj navedenem primeru.

Mnenju se pridružuje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.