• Domov
  • Tuji delavci in karantena

Skupnost občin Slovenije je v vednost prejela odgovor Službe za podporo Štabu CZ RS, ker so odgovori relevantni za več občin jih objavljamo.

Pojasnila Štaba CZ

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/2020 dne 11.4.2020, v 7. členu, med drugim, določa:

Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje sedmih dni. Osebi se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je v pristojnosti NIJZ.

Kdo skrbi za varovanje teh delavcev med karanteno?

Navedeni Odlok določa, da je varovanje delavcev v pristojnosti delodajalca, torej za delavce iz tujine, ki jim je odrejena karantena na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.

Kako jim dostaviti hrano  (zaščitna oprema)?

Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Odvzem brisa po končani karanteni?

Odvzem brisa je v pristojnosti NIJZ.

Evidenca?

Za potrebe priprave odločbe o karanteni osebam iz prvega odstavka 7. člena Odloka policija tem osebam ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene.

Pojasnila MGRT

Vlada Republike Slovenije  zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdala Odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati. Ta Odlok pa ne velja za sklepanje pravnih poslov med pravnimi osebami. Torej podjetje lahko s podjetjem sklene pogodbo za namestitev svojih delavcev povsem samostojno in mimo ministrstva. Tudi izbere si lahko namestitve sam.

Za ponudnike storitev, ki sklenejo ponudbo na prej opisan način in v primeru nastanitve začasnih delavcev v času  in tudi kasneje ne gre za turistično dejavnost iz 2. odstavka 40. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: ZPPreb-1, temveč za dejavnost iz 4. odstavka 40. člena ZPPreb-1 (stanodajalec). V kolikor so osebe nameščene v hotelu, ki v teh časih ne more opravljati svoje dejavnosti, gre za kombinacijo dveh storitev (kot npr. študentski dom, ki je v nekem obdobju hostel in obratno). Izhajajoč iz tega predlagamo vsem, ki nas kontaktirajo  da naj gostinski obrat spremeni status vseh nedeljivih enot za določen čas, ali zgolj del enot za ves čas. Za nedeljive enote, ki so sedaj del stanodajalca, le-ta poroča neposredno policiji preko njene spletni strani:https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost

Ob tem pa je potrebno upoštevati  tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20), vse ostale sprejete ukrepe Ministrstva za zdravje, ter priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V zvezi s samoizolacijo oziroma izolacijo tujcev  in vseh tistih, ki niso zajeti v odloku o ukrepih na mejnih prehodih, je potrebno stopiti v stik s pristojnim ministrstvom za Zdravje oziroma štabom Civilne zaščite, ki usmerja v izolacijo vse, ki vstopijo v Republiko Slovenijo. Menimo tudi, da bi morali tovrstna vprašanja, če gre za tuje državljane, urejati delodajalci s pristojnimi inštitucijami https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-za-javno-zdravje/.

 

Morda vas zanima še mnenje policije glede delovanja namestitvenih obratov:

Namestitveni obrati v času epidemije – mnenje Policije


Nazadnje posodobljeno: