• Domov
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS

V pregled in morebitne pripombe objavljamo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije.

S predlogom se spreminja tretji odstavek 4. člena Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13, 59/14 in 56/15 – ZV-1E). Ta določa da se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, ki služijo izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nadomestila za služnost na teh zemljiščih se določi v višini pet odstotkov višine nadomestila, določenega po prvem odstavku tega člena.

V skladu s predlagano spremembo bo višina nadomestila za služnost za lokalne skupnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije znašala pet odstotkov višine nadomestila tudi v primeru gradnje objektov javne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ki prečkajo vodna in priobalna zemljišča v lasti države, če gradnja brez prečenja vodnega ali priobalnega zemljišča ni mogoča. Znižanje nadomestila bo tako možno v primeru gradnje objektov, ki se na podlagi predpisov o razvrščanju objektov klasificirani (CC-SI) pod 22221 in 22231, in sicer v primerih, ko gradnja teh objektov glede na danosti v prostoru ne bo možna na način izven vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države.

Znižano plačilo nadomestila za lokalne skupnosti je predvideno tudi v primeru gradnje podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda, ki so namenjeni izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Obmorske lokalne skupnosti druge možnosti kot izpust padavinskih odpadnih voda v morje nimajo. Gre torej za poseg, ki je nujno vezan na vodni in priobalni prostor morja oz. voda.

Besedilo najdete TUKAJ.

Vaše predloga oz mnenje nam lahko posredujete do četrtka, 11. 6. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: