• Domov
  • Vloga za občine – aktiviranje in priklop na portal eUprava in SPOT

Obveščamo vas, da je delovna skupina pri MJU za vključevanje vlog občin na portal eUprava in SPOT, ki jo vodi Ksenija Dren iz MO Velenje dosegla prvi mejnik, v produkciji so prve vloge, s katero se lahko občine vključijo v ta sistem in občankam in občanom omogočijo urejanje upravnih zadev, odslej tudi v pristojnosti lokalnih skupnosti. Med prvimi vlogami, ki jih lahko ponudite občankam in občanom so:

  • Hrup – Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Obratovalni čas – Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  • Sprememba nepremičnine – Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
  • Komunalni prispevek – Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
  • Soglasje lastnika – Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi
  • Predkupna pravica – Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
  • Zapora ceste – Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej
  • Mnenje – Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
  • Novorojenci – Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Delovna skupina je pripravila navodila: Postopki za vključitev eVlog občin na portala eUprava in SPOT

in obrazec, s katerim se vključite v sistem: Obrazec za priklop na portala eUprava in SPOT_V2