• Domov
  • V obravnavi predlogi sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih dejavnosti pri MIZŠ

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo več sprememb in dopolnitev pravilnikov, ki urejajo normative in standarde za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, osnovne šole, glasbene šole, vzgojno-izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter odraslih, in sicer:

  1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
  2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
  4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
  5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
  6. Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslihrok za pripombe 2. 10. 2020

Vaše pripombe in predloge na predloge pravilnikov (razen Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, kjer je rok krajši) nam lahko posredujete do vključno torka, 6. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.