• Domov
  • Izvajanje pristopa CLLD/LEADER v programskem obdobju 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pisne informacije v zvezi s pristopom CLLD v naslednjem programskem obdobju 2021-2027.

Povzemamo vsebino:
V uvodu navajajo prejete pobude deležnikov za oblikovanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju .

  • v izvajanje CLLD 2021-2027 se vključi še Evropski socialni sklad;
  • med skladi sodelujočimi pri izvajanju CLLD 2021-2027 se v skladu z evropskim zakonodajnim predlogom določi glavni sklad;
  • predlaga se povečanje razpoložljivih sredstev za CLLD/LEADER 2021-2027 po posameznih skladih;
  • predlaga se poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finančnih postopkov ter določitev enotnih pravil za izvajanje pristopa;
  • predlaga se razširitev območja oblikovanja LAS za področje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) oziroma se oblikujejo posebni LAS-i le za črpanje sredstev ESPR.

V nadaljevanju predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v okviru vseh v CLLD vključenih skladov na naslednjih področjih:

  1. Upravljalska struktura izvajanja CLLD
  2. Poenostavitev sistema izvajanja CLLD
  3. Razpoložljiva sredstva za pristop CLLD/LEADER

Dokument: CLLD_2021-2027_LAS in deležniki je dosegljiv na tej povezavi

Dodatne informacije:

Občine ponovno vabijo k izpolnitvi ankete, ki se navezuje na javno razpravo o Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike (SKP) po 2020. Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8 “Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom“.

Gradiva so objavljeni na spletni strani PRP: http://program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena. Rok za izpolnitev ankete se izteče 25. 11. 2020.

Anketa je dostopna na: https://mkgp.1ka.si/a/125954