• Domov
  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državne zboru podprl predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin

Ljubljana, 4. 11. 2020 – Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državne zboru je obravnaval in podprl predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšujejo se administrativni postopki in povečuje nekatere prihodke občin. Predvideni učinki naj bi občinske proračune razbremenili za okoli 31 mio €, na seji odbora Državnega zbora pa so bili dodani še nekateri amandmaji. Skupnost občin Slovenije sprejete predloge pozdravlja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Peter Misja, ocenjuje da z višino povprečnine, določitvijo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe in podporo omenjenemu zakonu, gre Slovenija v smeri vzpostavljanja ustreznejših pogojev za delovanje in razvoj občin. V Skupnosti občin Slovenije takšnemu uresničevanju zavez dajemo polno podporo.

Zakon o finančni razbremenitvi občin zasleduje tri ključne cilje. Prvič, finančno razbremenitev občin. Tako bi naj država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bi naj prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Drugič, povečali se bodo nekateri prihodki občin. S predlogom zakona se tako na primer zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.

In tretjič, zagotovila se bo administrativna razbremenitev občin, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Potrjen zakon poleg že predvidenih sprememb vsebuje še amandmaje koalicije, na podlagi katerih bi naj sredstva za subvencioniranje profitnih najemnin prosilcem zagotavljala neposredno država in ne več občine; obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe bo prevzela država, sofinanciranje občin z romskimi naselji, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij.

Na nujnost ureditve področja sofinanciranja investicije je opozarjal predsednik SOS, Peter Misja, že na drugem sestanku delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo. Podpora Vlade RS se sedaj odrazila v amandmajih vloženih na Državni zbor RS.

O nujnosti sprejema zakona in podpori koalicijskim amandmajem je včeraj v imenu Skupnosti občin Slovenije govoril podpredsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič. Članice in člane odbora je opozoril, da z zakonom končno vzpostavljamo red na nekaterih področjih delovanja občin in na raven države vračamo naloge, ki po svoji osnovni funkciji ne bi smele nikoli biti v pristojnosti občin. Ob tem pa predlagani zakon niža stroške občin in s tem veča investicijski razvojni potencial občin.

Skupnost občin Slovenije že leta opozarja na vrednost investicijskega potenciala občin v nacionalnem strateškem načrtovanju in razvoju. To se je pokazalo tudi leta 2015, ko so občine zaradi zaključevanja prejšnje finančne perspektive s številnimi investicijami v svojih okoljih poskrbele za dvig družbenega bruto proizvoda za skoraj tretjino.

Občine s svojimi številnimi pristojnostmi urejajo ključna področja življenja in dela ljudi (vrtci, infrastruktura, komunalna opremljenost, pogoji za delovanje socialnih, kulturnih, športnih vsebin,..). Zato, da bi to lahko počela, potrebujejo dostop do evropskih sredstev in predvsem lastna razvojna sredstva. Zato je ustrezna višina povprečnine, ki pokriva stroške izvajanja zakonskih nalog nujna, da občine lahko svoja razvojna sredstva namenjajo investicijam.

PDF IZJAVE