• Domov
  • Osnutek Uredbe o odlagališčih odpadkov – javna obravnava

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Med drugim se z osnutkom uredbe:

  • v slovensko zakonodaja prenaša vsebine Evropskih direktiv (Direktivo Sveta 1999/31/ES, Direktivo (EU) 2018/850 in Odločbo Sveta z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo določa zahteve za zagotovitev postopnega zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
  • Uredba določa tudi pravila za skladiščenje odpadkov z živim srebrom
  • V uredbo je prenešen tudi vsebinsko uredbeni del Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode

Celotno besedilo prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 7. 12. 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.