• Domov
  • SOS o problematičnih predlogih MIZŠ in MOP

GLAVNI ODBOR SOS:

»Organizacija prehrane učencev je primarno naloga šol, občine bodo nudile potrebno podporo«

»Vzdrževalci računalniške opreme v vrtcih niso potrebni«

»Vztrajamo – plačilo komunalnega prispevka mora ostati pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja«

 5. 11. 2020 – V okolju Zoom potekala 6. seja Glavnega odbora SOS. Na seji so bile obravnavane pobude občin glede financiranja nevladnih organizacij (društev, ipd.) v letu koronavirusa, problematika glede nove ureditve plačevanja komunalnega prispevka, predlogi ukrepov za vključitev v novi protikoronski zakon (t. im. PKP6), okrožnica MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo in sklep ministrice za izobraževanje o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki bi naj bili potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. V nadaljevanju izpostavljamo pomembnejše teme.

– zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Na občine in vzgojno-izobraževalne zavode je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo okrožnico glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo. V okrožnici ministrstvo nalaga občinam določene organizacijske naloge v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake. Navaja tudi, da je njena vsebina usklajena z občinami, vendar navedba ne drži.

Glavni odbor je na seji izpostavil, da v skladu z zakonom država zagotavlja sredstva, ki so vezana neposredno na izvajanje osnovnošolskega programa (pouka), lokalna skupnost pa sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme osnovnih šol ter za tiste materialne in druge stroške, ki se tičejo predvsem njenih prebivalcev (npr. prevozi učencev). V skladu z navedenim je tudi pristojnost države, da organizira in zagotovi tople obroke učencem tudi v izrednih razmerah. Zato je na seji bilo izpostavljeno, da naj država z osnovnimi šolami zagotovi organiziranje toplega obroka. Občine so v tem primeru lahko zgolj podpora šolam, v primeru izkazane potrebe.

– ukrepi na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena z obvestilom MIZŠ ukrepih na področju kadrovske problematike, ki bi naj bili potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ministrstvo se zavzema za morebitne nove zaposlitve na delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnem mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 tudi v vrtcih, kar dodatno obremenilo občinske proračune.

Skupnost občin Slovenije je že ob obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih dejavnosti pri MIZŠ opozorila, da mora država ob predlagani spremembi lokalnim skupnostim nujno zagotoviti zadostna sredstva za pokrivanje finančnih posledic. Glavni odbor SOS ugotavlja, da sistemizacija dodatnih delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, pomeni višjo ceno programov vrtcev in posledično višje stroške za starše in lokalne skupnosti. Prav tako je nerazumljiva potreba po zaposlitvi takšnega kadra v vrtcu.

V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje otrok v živo, v kolikor ti niso zaprti, prav tako zaposleni opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja in morebitnega dela od doma (zgolj za tiste zaposlene, katerih delo ne glede na zaprtje mora potekati nemoteno) pa ni takšne potrebe, da bi ti potrebovali takšni strokovni kader za nemoten potek vzgojno izobraževalnega dela.

Kljub temu, da je v okrožnici zapisano, da se delovno mesto lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme, in da občina ustanoviteljica izda predhodno soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, opozarjamo, da se na občine nalaga poleg dodatnih finančnih obveznosti tudi dodatni pritisk s strani vrtcev. Občine že sedaj sprejemajo številne ukrepe, ki so v pomoč občanom in gospodarstvu v občini in se s tem odrekajo prihodkom, ki jim zagotavljajo lastno likvidnost, z vsakim dodatnim enostranskim ukrepanjem državnih organov pa se finančno stanje občin dodatno zamaje. Glavni odbor SOS je zato občinam članicam priporočil, da občine ne podajajo soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih.

– nova ureditev plačila komunalnega prispevka

Glavni odbor SOS je ponovno obravnaval ministrski predlog spremembe odmere in plačila komunalnega prispevka v predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenem zakonu (GZ-1).

Na podlagi proučitve predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), razprav znotraj strokovnih skupin SOS, z zunanjimi strokovnjaki in s pripravljavcem zakona je izpostavil, da se s predlagano spremembo v predlogu ZUreP-3 neustrezno posega v sistem odmerjanja komunalnega prispevka, ki je najpomembnejši občinski instrument zemljiške politike in predlaganim spremembam absolutno nasprotuje.

Kot edino možnost Glavni odbor SOS ocenjuje, da ostane v veljavi obstoječi sistem, ki je dobro delujoč in utečen.

Glavni odbor SOS je zato nasprotoval predlagani ureditvi plačila komunalnega prispevka v predlogu Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki določata, da plačilo komunalnega prispevka ni več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glavni odbor SOS vztraja pri pozivu ministrstvu, da se ohrani obstoječa ureditev v Gradbenem zakonu (GZ) in Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2), tj. da plačilo komunalnega prispevka ostane pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

Do celotne izjave za javnost lahko dostopate TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: